Lausunto rahapelijärjestelmästä parlamentaariselle rahapelityöryhmälle

Uutiset 12.12.2014

 

Edunsaajien rahoitus on turvattava rahapelijärjestelmää uudistettaessa

Suomalainen rahapelijärjestelmä perustuu yksinoikeusjärjestelmään. Yksinoikeuden perusteena on se, että näin voidaan taata peleihin osallistuvien oikeusturva, estää peleihin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Euroopan komissio on todennut suomalainen rahapelijärjestelmän EU-säännösten mukaiseksi ja tehokkaaksi.

Suomalainen yksinoikeusjärjestelmä perustuu kolmeen toimijaan, joiden peliprofiilit ovat erilaisia. Nopeasti kehittyvä teknologia (Internet) asettaa kuitenkin haasteen ylläpitää järjestelmää, jossa keskinäinen kilpailutilanne voidaan välttää. Internetin kehityksen myötä jo nyt peliyhteisöjen pelitoiminnan kehittämistyössä valmistellaan samanaikaisesti samankaltaisia peliratkaisuja. Pelitarjontaa ei voida enää perinteisen jaottelun mukaisesti erottaa toisistaan ja on vaara, että on syntymässä kielletty kilpailuasetelma, joka vaarantaa suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän.

Rahapeleistä saatava tuotto on Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan vain suotuisa sivuseuraus. Rahapelitoiminnasta kertyvä suotuisa sivuseuraus eli nettotuotto jaetaan kokonaan edunsaajille yleishyödyllisiin tarkoituksiin käytettäväksi.

Veikkaus Oy:n toimeenpanemien rahapelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Raha-automaattiyhdistyksen toimeenpanemien rahapelien tuotto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Fintoto Oy:n toimeenpanemien rahapelien tuotto käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Ratkaisuksi tähän teknisen kehityksen yksinoikeusjärjestelmälle muodostamaan uhkaan on ehdotettu rahapeliyhtiöiden yhdistämistä.

Olennaista on, että rahapelitoiminta on jatkossakin vastuullista ja että Suomen rahapelijärjestelmä on tehokas ja läpinäkyvä. Mahdollinen uusi rahapelimalli on rakennettava siten, että Suomen nykyinen yksinoikeusjärjestelmään perustuva rahapelitoiminta ei vaarannu.

Nuorisotyön näkökulmasta yhtiöiden erotettavuuskysymyksellä – sillä on onko kolme vai yksi yhtiötä – ei ole merkitystä, mikäli tällä ei ole vaikutusta tuottojen jakosuhteisiin. Tärkeintä on nuorisotyön rahoitus on turvataan vähintään nykyisellä tasolla.

Rahapelijärjestelmää uudistettaessa on saatava aikaiseksi oikeudenmukainen jakosuhdelaki, joka turvaa kaikkien kolmen rahapeliyhtiön edunsaajien ja kaikkien toimialojen rahoituksen. Uuden mallin synnyttämät mahdolliset säästöt pitää jakaa suoraan edunsaajille. Hyvän mallin luomiseksi edunsaajat tulee ottaa mukaan rahapelijärjestelmän ja sen mukaisen jakosuhdelain valmisteluun.

Rahapelaamisen yksinoikeus voi vaarantua myös sillä, että valtio jatkaa arpajaisveron korottamista. Rahapelieuroilla ei voida ratkaista valtiontalouden ongelmia. Varoja ei voida ottaa valtion yleiskatteeseen, eikä uusia kokonaisuuksia tule siirtää rahapelituotoilla rahoitettavaksi. Lakisääteiset palvelut tulee jatkossakin rahoittaa budjettivaroista.

Rahapelijärjestelmän mahdollinen uudistus on merkittävä ja siksi sitä ei saa tehdä hätiköiden. Tuntuu luonnolliselta, että asiasta päätettäisiin eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa ja sen jälkeen asia valmisteltaisiin laajapohjaisesti, mutta ripeästi.

Mikäli rahapelijärjestelmä uudistetaan, eri avustusjärjestelmistä on syytä ottaa parhaimmat käytännöt, jotta uudistus palvelisi parhaiten kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamista. Uudistuksen myötä voidaan vähentää byrokratiaa sekä päästä pidempiin ja ennakoivampiin rahoituskausiin. Avustuskäytäntöjen virtaviivaistamisessa kansalaisjärjestöillä on paras kokemus ja senkin vuoksi niiden pitää ehdottomasti olla mukana uudistettaessa rahapelikäytäntöjä.

Helsingissä 12.12.2014

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

 


Avainsanat: