Rekrytointi

Lausunto rekrytointi- ja osaamispalveluista STM:lle

Uutiset 16.6.2017

Allianssin lausunto rekrytointi- ja osaamispalveluista

 

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Aihe: Hallituksen esitykset eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä työttömyysturvalain muuttamisesta.

(Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Lihavoidut otsikot ovat lomakkeen kohtien mukaisia otsikoita.)

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

1. luku yleiset säännökset

2. Työnhakijan palveluprosessi

4 §: ”Maakunnassa on oltava toimipisteitä, joissa työnhaun voi aloittaa henkilökohtaisesti asioimalla.”

Nuorten syrjäytymistä koskevista selvityksistä on käynyt selvästi ilmi, että nuoret toivovat sähköisen asioinnin ohelle enemmän mahdollisuuksia asioida kasvokkain ja saada henkilökohtaista tukea asioidensa hoitamiseen. Ei riitä, että maakunnassa on vain yksi tai pari toimipistettä, jossa asioita voi hoitaa kasvokkain; palveluja tulee tarjota lähellä nuorta sekä digitaalisina että kasvokkaisina.

6 §: ”Työnhaun voimassaolo päättyy, jos työnhakija […] ei valitse palveluntuottajaa asetetun määräajan kuluessa siitä, kun hänet on ohjattu käyttämään valinnanvapauttaan”

Lakiesityksessä mainitaan (8 §), että työnhakijaa on tarvittaessa ohjattava palveluntuottajan valinnassa. Allianssi korostaa, että asiakkaalle on tarjottava vahvaa tukea, mikäli hänen odotetaan käyttävän valinnanvapautta työllisyyspalvelujen suhteen. Asiakkaaseen on oltava yhteydessä ennakoivasti ja tarjottava tälle asiantuntevaa tukea, mikäli valinnanvapautta ei ole käytetty määräajan lähestyessä. Työnhaun päättyminen ja oikeuden työttömyysturvaan menettäminen ei saa tulla asiakkaalle yllätyksenä.

Suuri osa työllisyyspalvelujen asiakkaista ei tunne tarjolla olevia palveluja eikä niitä tarjoavia yrityksiä. Osalla asiakkaista toimintakyky on lisäksi heikentynyt esimerkiksi haastavan elämäntilanteen vuoksi.

Asiakkaille on tarjottava kattavat ja läpinäkyvät tiedot eri palveluvaihtoehdoista ja niiden laadusta. Palvelun valitseminen ei myöskään saa johtaa siihen, että asiakkaan on sitouduttava samaan palveluun kuukausiksi. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus muuttaa ratkaisuaan, jos käy ilmi että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Allianssi esittää, että lakiin kirjataan maakunnan velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle määräajan lähestymisestä sekä varmistaa että asiakas on kykenevä käyttämään valinnanvapauttaan.

” […] lisäksi työttömän työnhakijan työnhaun voimassaolo päättyy, jos työnhakija ei vähintään seitsemän päivän välein ilmoita siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa työnhakunsa jatkumisesta ja aktiiviseen työnhakuunsa liittyvistä toimista.”

Allianssi ei kannata esitettyä velvoitetta hakea keskimäärin vähintään yhtä työpaikkaa viikossa ja raportoida siitä viikoittain verkkopalvelussa, sillä menettely ei riittävästi tunnista työnhakijoiden vaihtelevia tilanteita alueesta, alasta, työkyvystä ja elämäntilanteesta riippuen. Lausumme aiheesta tarkemmin kohdassa Laki työttömyysturvalain muuttamisesta: Työvoimapoliittisesti moitittava menettely.

9 § Monialaisen palvelutarpeen arviointi

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään, Allianssi pitää erittäin tärkeänä, että monialaisia palveluja tarjotaan niitä tarvitseville nuorille mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Ohjaamot on vakiinnutettava. Ohjaamo-palveluja tai vastaavaa eri sektoreiden palvelut yhteen sovittavaa palvelua tulee tarjota lähellä nuorta sekä digitaalisina että kasvokkaisina. Palvelujen tulee edelleen olla avoimia kaikille nuorille ilman, että edellytetään pitkittynyttä työttömyyttä tai muuta syytä palvelun käyttöön. Näin varmistetaan, että palvelua ei koeta asiakasta leimaavaksi ja kynnys säilyy mahdollisimman matalana.

10 § Kommentit aktiivisen työnhaun velvoitteeseen ks. kohta ”Laki työttömyysturvalain muuttamisesta: Työvoimapoliittisesti moitittava menettely.”

11 § Kommentit työnhakijan informoimiseen ks. kohta 6 §

3. Rekrytointi- ja osaamispalvelut

Laki mahdollistaa hyvin monenlaiset paikalliset ratkaisut rekrytointi- ja osaamispalveluiksi. Allianssi pitää tärkeänä, että Ohjaamo-toiminta vakiinnutetaan. Ohjaamo-palveluja tai vastaavaa eri sektoreiden palvelut yhteen sovittavaa palvelua tulee tarjota lähellä nuorta sekä digitaalisina että kasvokkaisina. Palvelujen tulee edelleen olla avoimia kaikille nuorille ilman, että edellytetään pitkittynyttä työttömyyttä tai muuta syytä palvelun käyttöön. Näin varmistetaan, että palvelua ei koeta asiakasta leimaavaksi ja kynnys säilyy mahdollisimman matalana.

Maakunnassa tulee voida tarjota myös sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävää toimintaa, jonka välittömänä tavoitteena ei ole työllistyminen, vaan elämänvalmiuksien ja elämänhallinnan tukeminen asiakkaan omista lähtökohdista käsin. Työttömät ovat keskenään hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, ja osa tarvitsee vahvempaa tukea.

4. Työkokeilu, kommentit
5. Työllistämisvelvoite, kommentit
6. Erinäiset säännökset, kommentit
7. Voimaantulo, kommentit

Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta

1. Yleiset säännökset, kommentit
2. Yritykselle myönnettävät tuet
3. Voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle myönnettävät tuet kehittämis- ja investointitoimintaan
4. Palkkatuki
5. Tuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen
6. Tuen palauttaminen ja takaisinperintä sekä maksatuksen lopettaminen
7. Euroopan unionin rakennerahastoja koskevat erityissäännökset
8. Erinäiset säännökset

Laki yksityisistä rekrytointipalveluista

Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1. Yleiset säännökset
2. Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset

13-16 § Ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevan nuoren oikeus työttömyysetuuteen sekä siihen liittyvät pykälät

Allianssi esittää pykälien poistamista. Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kokemusten mukaan yhteishakuvelvollisuuteen liittyvien sanktioiden välttämiseksi aloitetut opinnot johtavat valitettavan usein opintojen keskeyttämiseen, väärälle alalle kouluttautumiseen tai opintojen läpäisyyn minimituloksilla, joiden antamat valmiudet ovat työelämässä riittämättömät (1). Kaikille nuorille koulutus ei ole myöskään järkevä vaihtoehto, mikäli esim. diagnosoimaton oppimishäiriö estää opiskelun (§ 15 viitatun oppimishäiriön toteamisen edellytyksenä on diagnoosi). Monille nuorille hakuvelvollisuus tulee myös ikävänä yllätyksenä vasta siinä vaiheessa, kun haku on jo päättynyt.

Lisäksi menettely johtaa työttömien nuorten joutumiseen toimeentulotuen varaan, mikä kasvattaa nuorten syrjäytymisriskiä. Toimeentulotuelta on monin tavoin vaikeampaa nousta takaisin työelämään kuin työttömyysturvalta mm. sovitellun tuen ja suojaosien puuttumisen vuoksi. Mikäli toimeentulotukea vielä leikataan sanktioiden vuoksi 20-40 prosenttia, ei tuki riitä turvaamaan nuoren vähimmäistoimeentuloa.

3. Työvoimapoliittisesti moitittava menettely

2 § Pätevä syy työstä eroamiseen

Allianssi pitää pykälään tehtyjä lisäyksiä hyvin kannatettavina. Nuorten keskuudessa yleisten nollasopimusten osalta on suuri epäkohta, että sopimuksesta irtautuminen on vaikuttanut työttömyysturvan saamisen edellytyksiin, vaikka työtä ei olisi aidosti tarjolla. Kirjaus puuttuu merkittävään ongelmaan.

8 a § Aktiivisen työnhaun laiminlyönti ja 8 b § aktiivisen työnhaun rajoitukset

Allianssi esittää pykälien 8 a ja b poistamista. Velvoite hakea keskimäärin yhtä avointa työpaikkaa viikossa ei riittävällä tavalla tunnista, että työttömien elämäntilanteet ovat keskenään hyvin erilaisia. Osalle työttömistä yksi hakemus viikossa on vähäinen määrä, mutta osa tarvitsee vahvempaa tukea työllistymiseensä tai heidän työttömyytensä taustalla on monimutkaisia taustatekijöitä. Työttömien joukossa on mm. osatyökykyisiä, vaikeasti työllistyviä sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Nämä ryhmät tarvitsevat määrällisten tavoitteiden ja sanktioiden sijaan tukea, joka huomioi heidän yksilöllisen tilanteensa.

Avoinna olevien paikkojen määrä vaihtelee voimakkaasti työtehtävittäin ja alueittain, joten osalle työttömistä tavoitteen saavuttaminen edellyttää epätarkoituksenmukaista hakemista esimerkiksi oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta, jolloin paikkaa ei ole pakko ottaa vastaan. Ei ole myöskään valtiontalouden tai työmarkkinoiden kannalta myönteinen kehitys, jos työnhakijat hakeutuvat velvoitteen seurauksena koulutusta vastaamattomaan tai matalapalkkaisempaan työhön kuin mihin he voisivat päästä.

Lisäksi tulisi määritellä täsmällisemmin, mitä tarkoittaa avoin työpaikka ja mitä hakemiselta edellytetään. Luetaanko mukaan ministeriön järjestelmän ulkopuoliset paikat, piilotyöpaikkojen hakeminen, hakeminen avoimella hakemuksella tai hakeminen muulla tavalla kuin perinteisellä hakemuksella? Työnhaun tavat muuttuvat nopeasti, joten määrällisen tavoitteen seuranta voi olla vaikeaa. On myös määriteltävä, mitä tarkoittaa, että hakijan on täytettävä työpaikan saamisen ”yleiset edellytykset”.

Hakuvelvoite voi johtaa yhä useampien työpaikkojen muuttumiseen piilotyöpaikoiksi, sillä työnantajat karttavat suuria hakijamääriä ja työnhakijoita, jotka hakevat paikkoja pakon edessä.

Hakuvelvoitteen laiminlyöminen johtaisi 60 päivän karenssiin. Allianssi pitää seuraamusta varsin raskaana ja huomauttaa, että tilanne johtaisi yhä useamman työttömän joutumiseen toimeentulotuelle. Toimeentulotuelta on monin tavoin vaikeampaa nousta takaisin työelämään kuin työttömyysturvalta mm. sovitellun tuen ja suojaosien puuttumisen vuoksi, joten toimeentulotuella olevien määrän kasvu kasvattaisi monen työttömän syrjäytymisriskiä.

Sanktioiden käyttö nuorten työttömien aktivoinnissa ei selvitysten mukaan tuota haluttuja lopputuloksia, vaan voi syventää nuoren syrjäytymiskehitystä. Nuorten kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden mukaan vähimmäisturvan leikkaukset voivat johtaa esimerkiksi velkaantumiseen tai ajautumiseen yhä vaikeampaan elämäntilanteeseen. Jos sanktioita määrätään laiminlyönnistä, jonka taustalla on esimerkiksi masennus, uupuminen tai heikentynyt toimintakyky, väärinymmärrys, maahanmuuttajilla kielitaidon puute tai muu vastaava syy, on sanktion käyttö tilanteessa väärä ja epätarkoituksenmukainen toimenpide, joka ainoastaan vaikeuttaa työttömän nuoren elämänhallintaa. (2)

Allianssi kehottaa luomaan työttömien aktivointiin keinoja, jotka perustuvat sanktioiden sijaan työttömien oman aktiivisuuden tukemiseen sekä ohjauksen ja tuen tarjoamiseen.

4. Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset
5. Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto
6. Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset
7. Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Työttömän mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvaa menettämättä tulee helpottaa väljentämällä omaehtoisen opiskelun tarvearviointia. Allianssi esittää, että työtön saa opiskella työttömyysturvaa menettämättä, kunhan hän hakee työtä ja on työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä.

8. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa etuutta koskevat säännökset
9. Kulukorvaus
10. Toimeenpanoa koskevat säännökset
11. Muutoksenhaku
12. Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset
13. Erinäisiä säännöksiä
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta

(1) & (2) esim. Kohti onnistunutta nuorisotakuuta, 2014; Palola & al 2012: Nuoret koulupudokkaat sosiaalityön asiakkaina


Avainsanat: