Lausunto säännösvalmistelun kuulemisohjeisiin

Uutiset 14.4.2009

Oikeusministeriölle

Asia: Säädösvalmistelun kuulemisohjeet

Viite: Lausuntopyyntö 26.6.2009 (OM 10/41/2009)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa luonnoksesta säädösvalmistelun kuulemisohjeista seuraavaa:

Yleistä

Säädösvalmistelun kuulemisohjeiden tavoitteena on valmistelun avoimuuden ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien mahdollisimman laaja toteutuminen käytännön säädösvalmistelutyössä. Sidosryhmiä on tarkoitus kuulla aidosti ja monipuolisesti riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta sidosryhmillä olisi todelliset mahdollisuudet vaikuttaa valmisteluun. Kuulemisen avulla voidaan osaltaan vahvistaa demokratiaa ja luottamusta hallinnon toimintaan.

Allianssi pitää nyt tehtyä ehdotusta kuulemisohjeiksi hyvinä ja selkeinä. Mikäli ehdotettua käytäntöä aletaan valtionhallinnossa noudattaa, kuulemisen taso ja hallinnon läpinäkyvyys tulee lisääntymään.

Allianssin mielestä ministeriöiden tulee aidosti sitoutua kuulemisen periaatteisiin. Kuulemiseen kuuluu myös saadun palautteen ja kommenttien koonti, arviointi ja julkistaminen vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Kirjalliset lausunnot

Kuulemisohjeiden perusteluissa todetaan, että kirjallisten lausuntojen pyytäminen säädösehdotuksesta on käytännössä yleisin tapa kuulla sidosryhmiä. Sähköpostin käyttö nopeuttaisi lausuntopyyntöjen ja lausuntojen lähettämistä ja käsittelyä sekä viranomaisten että sidosryhmien työssä.

Tästä johtuen ohjeiden pykälässä 2.6. todetaan, että Lausuntopyynnöt lähetetään keskeisille sidosryhmille sähköpostilla. Lausuntopyynnössä suositellaan lausuntojen toimittamisen tavaksi sähköpostia.

Suomessa on useita kansalaisia tai kansalaisryhmiä, joilla ei ole mahdollisuutta, kykyä tai taitoa käyttää sähköpostia. Tämän vuoksi Allianssi katsoo, että lausunnonantajille pitää säädöksen estämättä varata mahdollisuus antaa kirjallinen lausuntonsa muutoinkin kuin sähköpostilla.

Kokemuksia nykyisistä kuulemisen käytännöistä

Lausuntopyynnössä pyydetään esittämään kokemuksia nykyisistä kuulemisen käytännöistä säädösvalmistelussa sekä mainitsemaan esimerkkejä hyvistä ja huonoista menettelytavoista.

Ministeriöiden välillä on suuria eroja säädösten valmistelussa ja niihin liittyvässä kuulemisessa. Eikä ainoastaan ministeriöiden välillä, vaan myös ministeriöiden sisällä.

Hyvänä esimerkkinä laajapohjaisesta ja perusteellisesta kuulemisesta Allianssi voi mainita opetusministeriön valmisteleman nuorisolain (72/2006). Laajapohjaisen valmisteluryhmän lisäksi lain kaksivuotisen valmistelun aikana lääninhallitukset järjestivät 14 alueellista keskustelu- ja kehittämistilaisuutta, joihin osallistui noin tuhat kuntien, järjestöjen ja muiden nuorisotyöyhteisöjen edustajaa. Lisäksi lakia käsiteltiin lukuisissa nuorisojärjestöseminaareissa sekä Allianssi-risteilyllä (1 100 nuorisotyöntekijää). Nuorisotutkijat käsittelivät asiaa, samoin kymmenen suurimman kaupungin nuorisotoimenjohtajien muodostama ns. kymppikerho.

Huonona esimerkkinä laajapohjaisesta ja perusteellisesta kuulemisesta eli sen puutteesta voi mainita nuorisolakiin suunnitellun lisäyksen valmistelun, joka esitetään muistiossa ”Monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen” (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:22).

Opetusministeriö asetti 23.2.2009 työryhmän valmistelemaan moniammatillisen viranomaisyhteistyön lakisääteistämistä tavoitteena tuoda asiaa koskeva hallituksen esitys eduskunnan käsittelyyn vuoden 2009 aikana. Työryhmän määräaika oli 31.7.2009 ja muistio julkaistiin 6.8.2009. Muistio on kirjoitettu suoraan säädöstekstiksi eli lakimuutokseksi. Koko säädösvalmistelun aikana ei kuultu nuorisotyön edustajia (kunta, järjestöt, seurakunnat, työpajat) joiden työhön lakimuutos tulee merkittävällä tavalla vaikuttamaan.

Kuulemisesta muistiossa (lakimuutosesityksessä) todetaan ”Työryhmän muistion perusteella järjestetään kuulemistilaisuus ehdotetusta hallituksen esityksestä laiksi nuorisolain muuttamisesta.” Kuulemistilaisuus järjestettiin 26.8.2009 eli sangen pikaista vauhtia muistion julkistamisen jälkeen, kun ottaa huomioon lomakauden. Kuultaville jäi hyvin lyhyt aika reagoida merkittävään lakimuutokseen.


Avainsanat: