Lausunto sivistysvaliokunnalle vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Uutiset 7.11.2013

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 7.11.2013

Viite: lausuntopyyntö

Lausunto hallituksen esityksestä lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ja siihen liityvistä laeista (HE 149/2013 vpj)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä.

Allianssin lausunto pähkinänkuoressa

– Laki tarttuu tärkeään asiaan.
– Huoli lain vaikutuksista vapaaehtoistoimintaan hakeutumiseen.
– Kolme kriteeriä ovat selkeitä.
– On hyvä, että ensisijaisia ovat järjestöjen omat ohjeet ja ohjelmat lasten suojelemiseksi.
– Huoli resursseista järjestöjen ohjaamiseksi menettelytapaohjeiden laadinnassa ja rikostaustaselvitysten pyytämisessä.
– Huoli järjestöjen resursseista.
– Huoli oikeusrekisterikeskuksen kapasiteetista ja resursseita.

Yleistä

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä koskevan hallituksen esityksen tarkoituksena on täyttää Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston 13.12.2011 hyväksymän direktiivin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta (2011/93/EU) 10. pykälän asettamat velvoitteet.

Lakiesityksessä suhteutetaan toisiinsa kahta asiaa, lasten suojelemista seksuaaliselta riistolta ja lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä on erittäin tärkeää. Toisaalta mahdollinen rikostaustan selvittäminen tulee entisestään vaikeuttamaan vapaaehtoisten rekrytointia. Suomessa tehdään vuosittain satoja tuhansia tunteja vapaaehtoistyötä, ja suuri osa siitä lasten parissa. Vapaaehtoistoiminnan kentältä on jo vuosia kuulunut viestejä, että individualisoituvassa yhteiskunnassamme vapaaehtoistoimijoiden saaminen mukaan toimintaan on yhä hankalampaa.

Tässä mielessä on hyvä, että lainsäädännöllä pyritään vaikuttamaan järjestöjen omaan toimintakulttuuriin siten, että tarve turvautua rikostaustan selvittelyyn muodostuisi mahdollisimman vähäiseksi.
Myös se on hyvä, että rikostaustan selvittely ei ole järjestöille pakollista vaan tarpeen tullen oikeus.

Kolme edellytystä

Rikosrekisteriotteen pyytämisen edellytyksiä olisi kolme ja ne koskisivat sitä tehtävää, jota vapaaehtoisen on tarkoitus ryhtyä hoitamaan. Kaikkien edellytysten olisi täytyttävä, jotta kyseessä olisi laissa tarkoitettu tehtävä, johon otettavan vapaaehtoisen rikostausta voitaisiin selvittää.

Rikostaustaotteen pyytäminen edellyttäisi:

1) että kyse on tehtävästä, johon säännöllisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa. 
2) että tehtävä on sellainen, että se pitää sisällään henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa. Edellytyksen täyttyminen ei välttämättä merkitsisi vaatimusta fyysisen kontaktin mahdollisuudesta, vaan myös virtuaalinen, esimerkiksi internetin taikka puhelimen välityksellä tapahtuva vuorovaikutus voisi muodostaa ehdotuksessa tarkoitetun henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen. 
3) että tehtävässä toimitaan pääsääntöisesti yksin eli ilman toisen vapaaehtoistehtävän järjestäjän toimintaan osallistuvan henkilön tai alaikäisen huoltajan läsnäoloa.

Lakiehdotuksessa on riittävästi selkeästi ilmaistu kolme edellytystä, joiden pitää täyttyä, jotta rikostaustaselvitystä voidaan pyytää.
Allianssi pitää hyvänä myös sitä, että lainsäädäntö seuraa aikaansa ja sisältää myös virtuaalisen kontaktin.

Menettelyohjeet ja -ohjelmat lasten suojelemiseksi

Lakiesityksellä pyritään vaikuttamaan organisaatioiden toimintakulttuuriin niin, että tarve turvautua rikostaustan selvittämismenettelyyn muodostuisi mahdollisimman vähäiseksi. Allianssin mielestä on erittäin hyvä, että lainsäädännöllä tavoitellaan toimintakulttuuria, jossa lapsia pyritään suojelemaan muillakin kuin rikostaustan selvittämiseen liittyvillä keinoilla.

Mietinnössä todetaan, että menettelyohjeet tai -ohjelmat voidaan luoda myös keskusjärjestötasolla, mikä on hyvä asia. Allianssin mielestä on myös syytä kiinnittää huomiota järjestöjen kykyyn ja mahdollisuuksiin luoda menettelyohjeita. Se mikä voi isolle järjestölle olla mahdollista, ei välttämättä ole sitä pienelle järjestölle.

Rikosrekisteriotteen pyytäminen tuleekin olemaan haastava prosessi monille järjestöille, liittyen esim. turvalliseen ja eettiseen tietojenkäsittelyyn. Menettelytapaohjeiden luomiseen ja sisältöön on saatava ohjeistusta ja koulutusta.

Allianssin mielestä järjestöjä tulee kannustaa kehittämään omavalvontaa ja ehkäisymekanismeja lasten suojelemiseen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Tähän työhön tulisi myös kohdentaa julkisia resursseja.

Vapaaehtoisten määrä

Lausuntopyynnössä pyydettiin niitä lausunnonantajia, joiden alaisuudessa vapaaehtoistoimintaa järjestetään, toimittamaan lausunnon yhteydessä mahdollisimman tarkka arvio siitä, kuinka suurta määrää vapaaehtoisia uusi ehdotettu lainsäädäntö vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tulisi lausunnonantajan käsityksen mukaan koskemaan.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on nuorisotoimialan etu- ja palvelujärjestö, joka ei itse suoraan järjestä vapaaehtoistoimintaa. Allianssin jäseninä ovat miltei kaikki valtakunnalliset nuoriso- tai kasvatusalan järjestöt, joista useat perustuvat vapaaehtoistyölle tai järjestävät myös vapaaehtoisten tekemää nuorisotyötä.

Keväällä 2013 suoritetussa Allianssin jäsenjärjestökyselyssä haastateltiin Allianssin 116:sta jäsenjärjestöstä 92 järjestöä. Kahdella järjestöllä on yli 100 000 vapaaehtoista ja kuudella järjestöllä ei ole vapaaehtoisia, eikä näitä järjestöjä otettu huomioon laskelmissa. Muiden vastanneiden järjestöjen parissa toimii noin 414 500 vapaaehtoista. Keskimäärin lasten ja nuorten parissa toimivia vapaaehtoisia on yhdessä järjestössä 1600. Kun tämän määrän suhteuttaa kaikkiin Allianssin jäsenjärjestöihin, vapaaehtoisia on yhteensä lähes puoli miljoonaa. On haastavaa arvioida, kuinka monen osalta täyttyvät otteen pyytämisen kolme edellytystä, mutta luku lienee vähintään 10 prosenttia kokonaismäärästä. Uusien vapaaehtoisten otteita tultaisiin nuorisojärjestösektorilla pyytämään joitain tuhansia vuodessa. Kyseessä on arvio ja määrien ennustaminen on hankalaa, etenkin kun soveltamiskäytäntö muotoutuu vasta lain antamisen jälkeen.

Järjestöjen mahdollisuudet ja resurssit

Vapaaehtoistyötä lasten parissa tekevät järjestöt eroavat suuresti niin toiminnan volyymiltaan, vapaaehtoisten määrältään kuin taloudellista edellytyksiltään. Järjestöt rahoittavat toimintaansa yhteiskunnalta saamillaan avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluistaan saamillaan vastikkeilla. Toiminta on voittoa tavoittelematonta, eli järjestön varat käytetään järjestön tarkoituksen edistämiksi, lasten kanssa työtä tekevissä järjestöissä lasten hyväksi.

Tällä hetkellä lasten kanssa työskentelevän rikostaustaotteen hinta on 13,40 euroa, ja sen maksaa otteen pyytäjä. Lakiesityksen mukaan vapaaehtoisten kohdalla otteen joutuu tilaamaan vapaaehtoistyötä tekevä järjestö ja on aivan selvää, että otteisiin menevät summat ovat poissa varsinaisesta toiminnasta. Allianssin arvioiman otteen pyytämisen kolmen edellytyksen täyttävien määrällä kertoen kustannukset pelkästään nuorisojärjestöille olisivat 670.000 euroa.

Allianssin mielestä on nurinkurista, että Suomen valtio – joka on tehnyt lukuisia päätöksiä kansalaistoiminnan edellytysten parantamisesta – sälyttää jälleen uuden menoerän jo ennestään taloudellisesti ahtaissa oloissa toimivien järjestöjen harteille.

Allianssin mielestä rikostaustaotteen tulee olla järjestöille maksuton. 
Esityksen mukaan otteen voisi pyytää vapaaehtoistehtävän järjestäjän kirjallisen toimeksiannon perusteella myös keskusjärjestö tai toinen, sen kanssa samaan keskusjärjestöön kuuluva yhdistys. Tämä mahdollisuus on sinänsä hyvä, mutta se ei silti vähennä järjestöille rikosrekisteriotteen pyytämisestä tulevaa taloudellista taakkaa.

Oikeusrekisterikeskuksen resurssit

Kun lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia valmisteltiin, arvioitiin vuosittain annettavien rikosrekisteriotteiden määräksi 20 000. Vuosina 2003-2012 annettujen rikosrekisteriotteiden määrä on vaihdellut vuosittain reilusta 57 000 otteesta 79 000 otteeseen. Tämä johti Oikeusrekisterikeskuksen taloudelliseen ahdinkoon, mistä syytä otteesta tehtiin maksullinen vuonna 2011.

Mietinnössä arvioidaan uuden lain perusteella syntyvän rikosrekisteriotteiden määrän kasvuksi 20 000 – 40 000, joista Oikeusrekisterikeskukselle koituvat aiheutuvat kulut katettaisiin otteista perittävillä maksuilla. Otteiden lisääntyvästä määrästä johtuvat työmäärä arvioidaan 2-5 henkilötyövuodeksi.

Se, että otteen pyytäminen on vapaaehtoistehtävän järjestäjän oikeus eikä velvollisuus voi luonnollisesti vaikuttaa otteiden lukumääriin. Mutta on mahdollista, että yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu siihen suuntaan, että rikostaustaselvitystä aletaan yleisön taholta vaatia kaikilta vapaaehtoistyöhön lasten parissa osallistuvilta, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

Allianssi pelkää, että uuden lain perusteella pyydettävien rikosrekisteriotteiden määrä tulee olemaan arvioon nähden moninkertainen, jolloin vapaaehtoistyö ja järjestöjen talous kärsisivät toden teolla. Samalla esitämme myös huolemme siitä, että Oikeusrekisterikeskuksen palveluajat saattavat venyä kohtuuttomiksi.

Rikosrekisteriotteen hakeminen

On ymmärrettävää, että rikosrekisteriotteen hakemisesta säädetään tarkasti, onhan kyse yksityisyyden suojan alla olevista asioista. Oikeusrekisterikeskuksen ohjeiden ja asiaa varten valmistettavien lomakkeiden pitää olla kuitenkin yksinkertaisia jotta järjestöväki ei tarvitse asiaan perehtynyttä lakimiestä avukseen lomakkeita täyttäessä.

Kunnioittaen, 
7.11.2013, Helsingissä

Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri

 


Avainsanat: