Lausunto SM:lle arpajaislain muutamisesta

Uutiset 12.4.2016

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Viite: SMDno-2015-1557

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi kannattaa esitystä siitä, että jatkossa ainoastaan yhdellä perustettavalla rahapeliyhtiöllä on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Yksinoikeusjärjestelmä on paras tapa ehkäistä ja vähentää rahapelaamiseen liittyviä haittoja ja yhden yhtiön malli on tehokas keino vastata rahapelialan voimakkaaseen toimintaympäristön muutokseen. Esityksen mukainen lainsäädäntö vahvistaa suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän perusteltavuutta poistamalla järjestelmän sisäistä kilpailua.

Esitetyt arpajaislain muutokset antavat uudelle yhtiölle hyvät mahdollisuudet kehittää rahapelejä monipuolisesti. Sen avulla voidaan minimoida laittomien rahapeliyhteisöjen toimintaa ja markkinointia maassamme sekä ehkäistä pelihaittoja tehokkaasti. Lisäksi mallilla voidaan tuottaa positiivisia liitännäisseurauksia jakamalla voittovarat suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle.

Yksinoikeusjärjestelmän tärkeänä oikeuttamisperusteena on rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen sekä ongelmapelaamisen ehkäisy. Yhden yhtiön mallissa haittojen ehkäisyä voidaan toteuttaa johdonmukaisemmin ja yhtenäisillä vastuukäytännöillä pystytään tehokkaammin puuttumaan riskipelaamiseen. Haittojen ehkäisyyn on myös varattava riittävä rahoitus.

Yksinoikeusjärjestelmän ylläpitäminen edellyttää hyvää ja tehokasta rahapelien valvontaa. Tämän vuoksi lisämäärärahat poliisihallituksen toimintaedellytyksiin ovat perusteltuja. Allianssi katsoo, että suuri ja kasvava valvontaa vaativa kohde on ulkomaisen laittoman rahapelitoiminnan markkinoinnin torjunta ja toivommekin, että lisämäärärahat kohdennetaan erityisesti tämän tehtävän toteuttamiseen.

Esityksen tuotonjakoa koskevat säädökset koskien tuoton käyttötarkoituksia, tuotonjakoprosentteja sekä tuoton ottamista valtion talousarvioon ovat hyviä ja kannatettavia. Esityksen sivulla 32 todetaan, että nuorisotyön edunsaajille myönnettäviä avustuksia koskeva päätöksenteko säilyisi ennallaan. Allianssi pitää tätä hyvänä ja toteaa nuorisojärjestöjen avustusjärjestelmän sisältävän paljon hyviä elementtejä, joita voidaan mallintaa myös muille sektoreille mahdollisessa avustustoiminnan kriteerien ja käytäntöjen yhdenmukaistamisessa.

Lakiesityksen 22§:n mukaan rahapeliyhtiön tulee korvata sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toiminnan toteutuneiden kustannusten ja valtion talousarvioon otetun määrärahan välinen erotus, jonka arvioidaan olevan 3,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että myös muiden sektoreiden edunsaajat osallistuvat sosiaali- ja terveyssektorin avustustoiminnan kustannusten kattamiseen. Allianssin mielestä avustustoiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee kattaa valtion budjettivaroista normaalin virkatyön tapaan. Tämä olisi yhdenmukainen käytäntö muiden edunsaajasektorien kanssa. Ei ole myöskään mielekästä luoda keinotekoista yhteyttä uuden yhtiön ja avustustoiminnan kustannusten korvaamisen välille.

Allianssi haluaa myös kiinnittää huomiota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen kustannusten tasoon. Siirron myötä valtionhallintoon tulisi arviolta 48 uutta virkamiestä. Suhteutettuna muiden sektorien avustustoiminnan resursseihin, herättää esitys huolta ylimitoitetusta hallinnosta.

Lakiesityksen 12§:n mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa, että yhtiö harjoittaa rahapelitoimintaa säädetyllä tavalla, sekä tukea yhtiön ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Perusteluissa todetaan edelleen, että hallintoneuvostossa edustettuina olisivat yhtä suurin osuuksin ainakin parlamentaarisesti valitut edustajat ja edunsaajien valitsemat edustajat. Allianssi pitää esitystä hyvänä ja toteaa, että rahapelijärjestelmän legitimiteettiä vahvistaa edunsaajien osallisuus ja yhteistyö uuden rahapeliyhtiön kanssa sekä se, että tämä on kirjattu lakiin. Hallintoneuvosto tulee asettaa heti kun uusi yhtiö perustetaan, mikä tietojemme mukaan on tapahtumassa jo ennen kesää. Allianssi toivoo, että yhtiön ja edunsaajien yhteistyö ei rajoitu vain hallintoneuvostoon, vaan toiminnallinen yhteistyö on tiivistä jatkossakin.

Yhtiön hallitus koostettaisiin osaamisperusteisesti huomioiden yhtiön erityistehtävän luonne. Tämä on hyvä lähtökohta ja yhtiön hallituksessa tulee olla ymmärrys kansalais- ja järjestötoiminnasta sekä pelihaittojen ehkäisystä.

Esityksessä säädetään myös rahapeliasiain neuvottelukunnasta, jonka tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Neuvottelukunnassa olisi myös edunsaajien edustus. Allianssi pitää hyvänä, että edunsaajat ovat mukana rahapelipoliittisessa keskustelussa neuvottelukunnan jäseninä.

Helsingissä 12.4.2016

Eero Rämö, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: