Lausunto valtioneuvoston tasa-arvoselontekoon

Uutiset 22.5.2009

Sosiaali- ja terveysministeriölle
VALTIONEUVOSTON TASA-ARVOSELONTEKO

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä kutsusta Valtioneuvoston tasa-arvoselonteon kuulemistilaisuuteen. Valtioneuvoston tasa-arvoselontekoon liittyen Allianssi kommentoi seuraavaa:

Allianssin näkemys on, että transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt ovat vaarassa jäädä vaille tasa-arvolain suojaa, jos tasa-arvo määritellään koskemaan sukupuolista vain naisia ja miehiä. Tästä syystä Allianssi ehdottaakin, että tässä Valtioneuvoston suomalaista tasa-arvopolitiikkaa arvioivassa ja erityisesti tulevaisuuden linjauksia luotsaavassa selonteossa sukupuolikäsitettä laajennettaisiin kattamaan myös sukupuolivähemmistöt.

Allianssin mielestä on hyvä, että monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset sisällytetään mukaan selontekoon. Tämän lisäksi tulisi selonteossa kuitenkin tarkastella laajemmin myös moniperustaista syrjintää.

Kommentit selonteon pääteemoista:

– Naisiin kohdistuva väkivalta
Allianssi ehdottaa, että selonteossa huomioidaan myös nuoret tytöt ja nostetaan esiin myös maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen kokema väkivalta ja pohditaan keinoja sen ehkäisemiseksi. Selonteossa tulisi käsitellä myös naisten ja tyttöjen kohtaamaa verbaalista häirintää.

– Työelämä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
Allianssi on huolissaan nyky-yhteiskunnan työhön liittyvistä vaatimuksista, jotka vähentävät vanhempien ja lasten yhdessäoloaikaa ja johtavat nuorten vanhempien, erityisesti nuorten naisten, työuupumukseen ja työkyvyttömyyden kasvamiseen. Näihin asioihin on kiinnitettävä selonteossa huomiota.

Allianssin mielestä työyhteisöjen on kannustettava isiä pitämään vanhempainvapaita sekä tarjottava samaa sukupuolta oleville vanhemmille mahdollisuudet vanhempainvapaisiin.

Allianssi ehdottaa, että selonteossa tarkasteltaisiin erityisesti nuorten naisten työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä. Allianssi esittää, että vanhempainvapaiden kustannusten jakaminen vanhempien työnantajien kesken huomioitaisiin selonteossa yhtenä keinona lisätä sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Kommentit selonteon taustaselvityksiin liittyen:

– Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo -teema
Allianssi ehdottaa, että tässä taustaselvityksessä tarkasteltaisiin mm. koulu- ja oppilaitoksia ja sitä, kuinka lasten ja nuorten kokemat sosiaaliset paineet sukupuolinäkökulmasta vaikuttavat koulu- ja opiskelumenestykseen.

Allianssi pitää tärkeänä, että tasa-arvotietoisuutta lisätään kouluissa. Ehdotamme, että kouluissa kiinnitetään enemmän huomiota valinnaisaineiden sukupuolisidonnaisuuksiin ja käsitellään kriittisesti viihdeteollisuuden esittämiä sukupuolirooleja osana koulujen mediakasvatusta.

 

Helsingissä 22.5.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: