Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä

Uutiset 8.9.2017

 

Allianssin lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Asia: 1/41/2016

Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain se osa pykälää, johon Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit.

YLEISTÄ

Allianssi ei ole saanut lausuntopyyntöä aiheesta, mutta haluaa lausua etenkin siitä, mikä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on ollut parantaa lasten suojaa henkilötietojen käsittelyssä. Tämä asettaa uusia vaatimuksia muun muassa nuorille suunnatuille verkkopalveluille.

Yksi tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista uusista vaatimuksista on, että alle 16-vuotiaat eivät voi jatkossa käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ilman huoltajansa lupaa. EU:n jäsenmailla on kuitenkin mahdollisuus sopia kansallisesti alemmasta ikärajasta, joka voi alimmillaan olla 13 vuotta.

Nyt lausuttavana olevan työryhmän muistion mukaan Suomessa mahdollisena pidetään sekä 13 että 15 vuoden ikärajan asettamista.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) haluaa muistuttaa, että digitaalisella medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten arjessa. Sosiaalisen median yhteisöpalvelut tarjoavat nuorille monipuolisia vuorovaikutuksen tapoja, yhteisöllisyyden kokemuksia sekä identiteetin rakentamisen mahdollisuuksia.

Verkkoyhteisöt linkittyvät vahvasti muihin elämän yhteisöihin ja rikastuttavat nuorten kasvokkaista vuorovaikutusta.

Nuoret voivat hyödyntää mediaa monella tavoin vaikuttamiseen ja oppimiseen. Verkossa nuoret voivat rakentaa maailmankuvaa, hakea tietoa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Media tukee nuorten mielenkiinnon kohteita ja harrastustoimintaa.

Osallistuminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa edellyttää nuorilta hyviä viestintäteknologia- ja medialukutaitoa, joiden opettelu tulisi aloittaa jo varhaisessa iässä. Nuorten, mutta myös heidän vanhempiensa, mediakasvatus vaatii viranomaisten ja kolmannen sektorin moniammatillista yhteistyötä.

ALLIANSSIN VASTAUS ASETETTAVASTA IKÄRAJASTA:

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:
13 vuotta X
14 vuotta
15 vuotta
16 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut:
Allianssi vaatii, että tietosuoja-asetus ei rajaa nuorten mahdollisuuksia osallistumiseen, vaikuttamiseen ja oppimiseen. Tämän vuoksi työryhmän jatkovalmistelussa tulee perusteellisesti arvioida ikärajan asettamisen vaikutukset lasten ja nuorten oikeuksiin ja asemaan.

Korkeiden ikärajojen asettamisen sijaan nuorten tulee jo varhaisessa vaiheessa saada tutustua mediaan sekä oppia tutkimaan ja kyseenalaistamaan median sisältöä.

Edellä mainituista syistä Allianssi kannattaa 13 vuoden ikärajaa, joka on alin säädettävissä oleva ikäraja.

Lausunto jätettiin lausuntopalvelu.fi -lomakkeelle 8.9.2017.

Lisätietoja lausunnosta: Edunvalvonnan asiantuntija Heli Markkula, heli.markkula(at)alli.fi, 040 900 4882.


Avainsanat: