Lausunto ympäristövaliokunnalle asuntosäästäpalkkiolain muuttamisesta

Uutiset 23.2.2016

 

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle 23.2.2016
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n asiantuntijalausunto

Asia: HE 151/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat niistä varoista, joita alaikäinen voi itse vallita eli jotka on ansaittu omalla työllä. Ikärajan alentamista koskevan muutoksen johdosta myös lisäkoron maksamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi.

Nykyisen työlainsäädännön mukaan vakituiseen työhön voidaan ottaa oppivelvollisuuden suorittanut henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. 15 vuotta täyttänyt voi tehdä ja myös päättää työsopimuksen itse. Holhoustoimesta annetun lain mukaan alle 18-vuotias henkilö (alaikäinen) on vajaavaltainen, mutta saman lain mukaan vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut.

Oikeudenmukaisuuden ja nuorten yhdenvertaisten oikeuksien näkökulmasta on kummallista, mikäli viisitoista vuotta täyttänyt, joka voi määrätä itse ansaitsemistaan rahoista, ei voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi.

Näistä syistä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä hallituksen esitys on kannatettava.

Allianssi myös kannattaa 7 §:n 2 momentin lisäystä, jonka mukaan asuntosäästötallettajaksi ryhtyvä 15 vuotta täyttänyt ja rahalaitos voivat kuitenkin sopia, että lisäkoron maksuaika alkaa joko tallettamisen aloittamisajankohtana tai silloin kun asuntosäästötallettaja täyttää 18 vuotta. Tällä voidaan nuoren saaman koron kertymisen kannalta välttää ensimmäisinä talletusvuosina mahdollinen talletusten pienuudesta johtuva alhainen lisäkorko.

ASP-lainoilla ostettavat asunnot ovat pääsääntöisesti pieniä asuntoja, joista on kehittyvillä kaupunkiseuduilla huutava pula. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä valtion olisi toimillaan edistettävä, että kotoaan pois muuttavilla nuorilla olisi mahdollisuus mahdollisimman kivuttomasti siirtyä ensimmäiseen omaan asuntoonsa, oli se sitten omistus- tai vuokra-asuntomarkkinoilla.

Helsingissä 23.2.2016

Eero Rämö, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri


Avainsanat: