Monikulttuurisuus- ja vähemmistöasiat -liite Lanuke-lausuntoon

Uutiset 11.10.2007

Opetusministeriölle 11.10.2007

 

Viite: lausuntopyyntö

Liite Allianssin lausuntoon luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi: Monikulttuurisuus- ja vähemmistöasiat

Yleistä

Ohjelmassa on huomioitu etnisten vähemmistöjen lapset ja nuoret osiossa 4. Monikulttuurisuus. Tämän lisäksi olisi tärkeää, että näiden väestöryhmien lasten ja nuorten asiat nostetaan esiin myös ohjelman muissa osioissa, jotta monikulttuurisuusteema olisi läpileikkaavampi. Myös vammaisten ja sukupuoli- sekä seksuaalivähemmistöjen osuus ohjelmassa on rajoittunut omiin erillisiin kohtiinsa. Myös nämä teemat saisivat olla ohjelmaa läpileikkaavia.

3.4. Lasten ja nuorten kirjastopalvelut
TOIMENPITEET: ”Vahvistetaan kirjastojen roolia monikulttuurisena kohtauspaikkana”. Ohjelmassa käytetään sanaa monikulttuurisuus useaan otteeseen, mutta missään ei oikeastaan koskaan määritellä mitä sillä tarkoitetaan. Jotta ohjelma olisi konkreettisempi, tulisi tätä termiä avata. Esimerkiksi tässä kohdassa: mitä tarkoittaa kirjasto monikulttuurisena kohtauspaikkana: Millainen on monikulttuurinen kohtaamispaikka? Mitä se mahdollistaa? Ketä se koskettaa?

4. Monikulttuurisuus
Ohjelmassa ei määritellä sitä, ketä ovat ns. monikulttuuriset nuoret. Mainitaan maahanmuuttajanuoret, romanit ja saamelaiset. ”Monikulttuuriset nuoret on kattokäsite, jolla viitataan Suomessa syntyneisiin nuoriin, joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt muualla kuin Suomessa, adoption kautta Suomeen muuttaneisiin sekä niihin nuoriin, jotka ovat itse lapsena tai nuorena muuttaneet Suomeen. Lisäksi monikulttuurisiin nuoriin kuuluvat perinteisiin kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret (mm. romanit ja saamelaiset). Nuorista, jotka ovat itse syntyneet muualla kuin Suomessa ja joilla on omakohtaisia kokemuksia maahanmuutosta, käytetään käsitettä maahanmuuttajanuoret.” (Miikka Pyykkönen: Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa.) Lisäksi Allianssin jäsenjärjestöistä mm. vammaisjärjestöjen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöissä käydään parhaillaan keskustelua siitä, kuuluvatko he myös monikulttuurisiin nuoriin.

4.2. Nuorten oikeus omaan kulttuuriin ja aktiiviseen kansalaisuuteen
TOIMENPIDE: ”Edistetään maahanmuuttajanuorten järjestöjen organisoitumista yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kanssa”. Allianssi on suomalaisten nuorisojärjestöjen etu- ja palvelujärjestö, jolla on mahdollisuus koordinoida maahanmuuttajanuorten järjestöjen ja Allianssin omien jäsenjärjestöjen yhteistyötä ja mahdollistaa näiden toimijoiden välistä verkostoitumista. Sen sijaan, että maahanmuuttajanuorten järjestöt tekevät ainoastaan yhteistyötä Allianssin kanssa olisi tärkeä korostaa maahanmuuttajajärjestöjen ja olemassa olevien suomalaisten nuorisojärjestöjen yhteistyön tärkeyttä.
Toimenpiteessä ei kuvata lainkaan sitä, kuinka monikulttuuristen nuorten aktiivista kansalaisuutta tuetaan: Aktiivisen kansalaisuuden edellytykset ovat omien mahdollisuuksien, oikeuksien ja velvollisuuksien tiedostamisessa ja näitä tulisi vahvistaa. Toimenpiteessä tulisi myös kuvata niitä keinoja, miten tämä vahvistaminen onnistuu: aktiivinen osallistuminen erilaiseen järjestötoimintaan.

4.3. Vähemmistökulttuureihin kuuluvien nuorten sosiaalinen vahvistaminen
KUVAUS: ”Maahanmuuttajien ongelmat koulussa liittyvät usein opiskelumotivaation puutteeseen,…” Onko asia näin? Onko sitä tutkittu? Tätä tulisi avata: mistä tämä johtuu? Kun tiedetään taustalla olevat syyt, voidaan löytää keinot. Esimerkiksi hiljattain julkaistu somalinuorten itse tekemä tutkimus osoitti, ettei somalinuorilla ole tietoa jatko-opintomahdollisuuksista tai pääsykoemenettelyistä.

4.4. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän torjuminen
TAVOITE: On hyvä, että syrjintää pyritään ennaltaehkäisemään, mutta ohjelmassa tulee myös huomioida syrjintää kohdanneet nuoret. Tavoitteisiin tulisi lisätä, että tuetaan syrjintää kohdanneita nuoria.
TOIMENPIDE: ”Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuskysymyksien opetus suositellaan otettavaksi osaksi opettajien ja nuorisotyöntekijöiden koulutusta.” Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuskysymyksien opetus tulisi olla osa opettajien ja nuorisotyöntekijöiden koulutusta, ei vain suositus.
Lisäksi toimenpiteissä tulisi korostaa sitä, että kaikenlaiseen syrjintään on puututtava välittömästi ja tehokkaasti, nollatoleranssin käyttöönotto syrjintätapauksissa kouluissa, nuorisotaloilla, järjestöissä jne. Vähemmistövaltuutetun toiminta tehtävä tutuksi syrjintää kokeneille nuorille, lisäksi ohjelmassa tulisi esittää millaisia tukirakenteita syrjintää kohdanneille nuorille tulisi olla tarjolla, mm. vertaistuki.

5.3. Turvallinen mediaympäristö
TAVOITE: Lisättävä: rasismin ja syrjinnän kontrollointi internetissä ja mediassa.

6.1. Yleistä
Monikulttuurisuusteeman läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tähän osioon lisätään tietoa siitä, kuinka etnisten ryhmien nuoret ovat mukana järjestötoiminnassa, tietoa heidän äänestysaktiivisuudestansa. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää tässä osiossa.

7.3. Vanhemmuuden vahvistaminen
Monikulttuurisuusteeman läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tähän osioon lisätään maininta, että erityisesti romani- ja maahanmuuttajaperheissä vanhempien tukeminen ja huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää lapsi- ja nuorisotyön onnistumiseksi ja niitä järjestöjä, jotka tätä työtä tekevät tulisi tukea.

7.4.3. Vammaisuus osana perhettä
Vammaiset lapset ja nuoret mainitaan ohjelmassa ainoastaan tässä osiossa ja heitä käsitellään perheen kautta. Tämä ei lisää näiden nuorten mahdollisuuksia olla lapsia ja nuoria kaikessa laajuudessaan ja heidät voisi huomioida läpileikkaavammin ohjelman muissa osioissa.

8.2.2. Päivähoito ja koulu yhteistyössä kodin kanssa
Monikulttuurisuusteeman läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tähän osioon lisätään maininta siitä, että yhteistyö kodin kanssa on erittäin tärkeää erityisesti romani- ja maahanmuuttajaperheiden kanssa.

8.2.3. Koulukiusaaminen yksilön kasvun ja kehityksen riskitekijänä
Tähän lisäys syrjinnästä ja rasismista.

9. 1. Yleistä
Monikulttuurisuusteeman ja vammaisten nuorten asioiden läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tässä osiossa tarkastellaan myös monikulttuuristen ja vammaisten nuorten koulutuksen ja työllistymisen esteitä ja sitä kuinka ne poistetaan.

9.3. Ohjaus ja neuvonta
Monikulttuurisuusteeman läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tässä mainitaan myös maahanmuuttaja- ja romaninuoret ja heidän kohtaamat ongelmat ja puutteet ohjauksessa ja neuvonnassa ja kuinka nämä asiat ratkaistaan.

11.1. Yleistä
Monikulttuurisuusteeman läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tässä mainitaan myös maahanmuuttaja- ja romaninuoret ja heidän kohtaamat ongelmat asumiseen liittyen ja kuinka nämä asiat ratkaistaan.

11.2.1 Lapsiperheiden asuminen
Monikulttuurisuusteeman läpileikkaavuus ohjelmassa voisi toteutua mm. siten, että tässä mainitaan myös maahanmuuttaja- ja romaninuoret ja heidän kohtaamat ongelmat asumiseen liittyen ja kuinka nämä asiat ratkaistaan.

Kunnioittaen,
11.10.2007, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri

 


Avainsanat: