Nuoret ovat EU:n todellinen voimavara

Uutiset 11.4.2005

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä nuorten tulee olla EU:n ja Suomen strateginen prioriteetti.
Kannanotto
11.4.2005

Allianssin kevätkokous kehottaa Suomen hallitusta ottamaan huomioon Eurooppa-neuvoston päätös ottaa käyttöön niin kutsuttu eurooppalainen nuorisosopimus (European Youth Pact) Lissabonin strategian tavoitteisiin pääsemiseksi.

Lissabonin strategian osa-alueet, työllisyys- ja talouspolitiikka, koulutus, liikkuvuus, kestävä kehitys, sosiaalisen syrjäytymisen estäminen ja elinikäinen oppiminen koskettavat nuorten elämää kaikkialla Euroopassa. Näitä osa-alueita painotetaan nuorisosopimuksessa. Sopimus voi olla merkityksellinen ainoastaan, jos jäsenvaltiot panevat toimeen konkreettisia keinoja nuorten tilanteen parantamiseksi. Nuorisosopimuksessa tulee olla selkeitä ja mitattavissa olevia tavoitteita sekä välineitä, joilla niihin voidaan päästä. Allianssin mielestä kaikkien osapuolien tulee Suomessa sitoutua asetettuihin tavoitteisiin ratkaistakseen nuorten elinoloja heikentävät kysymykset.

Nuoriin panostaminen on tärkeää, jotta strategian tavoitteisiin päästäisiin. Nuorten tukeminen ja heidän asemansa parantaminen ei ole ristiriidassa kilpailukyvyn parantamisen kanssa, vaan tukee sitä. Lissabonin strategian epäonnistuminen pahentaisi nuorten nykyisiä sosiaalisia ongelmia ja aiheuttaisi nuorten sukupolvelle ison taakan kannettavaksi ja selvitettäväksi tulevaisuudessa. Aihealueista Allianssi haluaa korostaa erityisesti nuorten työllisyyttä ja osallistumista.

Työttömyys on suurin nuoria koskeva ongelma. Etenkin pitkäaikaistyöttömyydellä on vakavia seurauksia koko loppuelämälle. Nuorten onnistunut siirtymävaihe koulutuksesta työelämään on avain, jolla Lissabonin strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Liian moni nuori ei hanki ammatillista pätevyyttä peruskoulun jälkeen. Erityisesti peruskouluihin tarvitaan lisää opinto- ja ammatinvalinnanohjausta. Laadukas, oikeaan tietoon pohjautuva ohjaus mahdollistaa nuorille oikeat valinnat. Ohjauksessa tulee kiinnittää huomiota erityisryhmien asemaan koulutusjärjestelmässä. Nuorten yrittäjyyttä on tuettava. Vaihtoehtoisia ammattiin oppimismalleja, kuten esim. työpajatoimintaa, on kehitettävä. Nuorten työttömyys tulisi puolittaa vuoteen 2010 mennessä.

Allianssi muistuttaa, että Lissabonin strategian tavoitteisiin pääsemisessä tarvitaan nuorten tuki. On toivottavaa, että sopimuksen avulla saadaan sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla luotua perusta paremmalle kumppanuudelle nuorten ja päätöksentekijöiden välille. Nuoria ei tule nähdä ongelmana vaan voimavarana. Nuorisoalan järjestöjä tulee vastedes konsultoida Lissabonin strategian tavoitteiden täytäntöönpanossa myös kansallisella tasolla. Nuorten osallistumista päätöksenteossa on lisättävä kaikilla tasoilla, esim. paikallisella tasolla perustamalla lisää nuorisovaltuustoja ja vastaavia nuorten vaikuttajaryhmiä sekä kehittämällä jo olemassa olevien toimintaa.

Allianssi muistuttaa, että Suomen hallitus on Eurooppa-neuvostossa sitoutunut toteuttamaan eri hallinnonrajat ylittävää nuorisopolitiikkaa. Eri ministeriöiden tulee ottaa huomioon eurooppalaisen nuorisosopimuksen tavoitteet valmistellessaan Lissabonin strategian toteuttamista. On tärkeää luoda tehokkaat koordinointimenetelmät kansalliselle tasolle. Nyt on aika siirtyä retoriikasta tositoimiin.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Antti Kaikkonen, puh. 050-5113160, varapuheenjohtaja Katri Söder, puh. 040-7739303, pääsihteeri Jukka Tahvanainen, puh. 040-9004875

Tämä kannanotto on hyväksytty Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokouksessa 11.4.2005


Avainsanat: