Nuorten kansalaisaktiivisuutta tuettava myös jatkossa – vappuyön tapahtumat ei saa johtaa ylilyöntei

Uutiset 10.5.2006

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä nuorten kansalaisaktiivisuutta tulee tukea myös jatkossa. Tärkeää on myös painottaa, että nuorten elinoloihin vaikutetaan laillisin keinoin, osana yhteiskuntaa. Allianssi pitää näin valitettavana vappuyön tapahtumia VR:n makasiineilla ja mielenosoitusten yhteydessä. Tapahtuneen ansiosta marginaalinen joukko nuoria tuli leimanneeksi nuoria myös yleisesti. Erityisesti tästä kärsivät yhteiskunnallisesti aktiiviset nuoret, jotka uskaltavat tuoda mielipiteitään julki laillisin keinoin.

Tapahtunut ei kuitenkaan heijasta nuorison yleistä tilaa, joskin antaa omassa kontekstissaan osviittaa myös siitä, että ongelmiakin on. Asia on vakava, mutta samalla on suhtauduttava järkevästi myös tapahtuneen laajuuteen ja pidettävä huolta siitä, että viranomaisten, päättäjien tai tiedotusvälineiden reaktioissa ei tapahtuisi ylilyöntejä.

Tehokkaampaa nuorisopolitiikkaa ja järkevää nuorisotyön resurssointia

Suomalaisella nuorella menee keskimääräisesti hyvin. Kuten aiemmin vappuiltana järjestetyt, monet rauhanomaiset ja lailliset mielenosoitukset osoittivat, myös nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on edelleen vahvaa. Valitettavasti tämä ei juurikaan ole näkynyt nuorten kiinnostuksena äänestämiseen ja edustukselliseen demokratiaan. Tämä on nuorten syrjäytymisuhan lisäksi huolestuttava asia, joka vaatii tehokkaita yhteistyöllisiä toimenpiteitä koko yhteiskunnalta – siis tehokkaampaa nuorisopolitiikkaa.

Nuorisopolitiikan päämäärinä tulee Allianssin mielestä olla nuorten osallisuuden edistäminen ja vaikuttamisen mahdollistaminen, työllisyyden edistäminen, nuorisotyön moniammatillisuus sekä nuorten elinolojen parantaminen ja kansalaistoiminnan edellytykset. Sijoittaminen nuorisotyöhön on sijoittamista kansalaisyhteiskuntaan, jossa vappuyön valitettavia asioita ei tapahdu. Suomalainen nuorisotyö on tehokasta ennaltaehkäisevää perustyötä, ja siitä vastaavat valtio sekä kunnat, joiden on myös luotava edellytykset nuorten omalle kansalaistoiminnalle. Käytännössä laadukasta nuorisotyötä tekevät myös kansalaisjärjestöt. Lisäresurssointi nuorisotyöhön on edullinen ja tehokas keino toimia nuorten parhaaksi ennakkoon.

Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa

On tärkeää, että yhteiskunta luo nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ja sanoa sanottavansa heitä koskeviin asioihin. Nuorten kuuleminen, mutta myös päätöstentekoon osallistuminen ovat tärkeitä, jopa laissa määriteltyjä asioita. Valitettavasti muutaman nuoren tuomittava ja ylilyövä toiminta voi heikentää myönteistä asenneilmapiiriä asioiden hoidossa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen aktiivisuus eivät synny tyhjästä. Jotta nuorista kasvaa yhteiskunnan tarvitsemia päättäjiä, on varmistettava, että heidän näkemyksensä nähdään tärkeiksi ja niillä on myös vaikutusta. Näin ennaltaehkäistään myös mahdolliset ylilyönnit. Avainasemassa nuorten aktiivisuuden tukemisessa ovat esimerkiksi kunnat. Maaliskuun alussa voimaan astunut uusi nuorisolaki myös velvoittaa kunnat toimimaan. Aktiiviset ja omaan asuinympäristöönsä tyytyväiset nuoret ovat tärkeä voimavara koko yhteiskunnalle.


Avainsanat: