Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Uutiset 22.5.2008

Oikeusministeriölle 22.5.2008

Viite: lausuntopyyntö

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. (Allianssi) kiittää kohteliaimmin oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä sähköisen kuulemisen kehittämiseen valtionhallinnossa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä kuulemisessa on noudatettava hyvää hallintotapaa: avoimuutta, laajaa vuorovaikutusta, riittävän varhaista ennakointia ja toimintaa. Kuulemiselle on varattava riittävästi aikaa.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja ”Sähköinen kuuleminen valtionhallinnossa, II vaihe” työryhmän loppuraporttiin ja erityisesti siinä esitettyihin kymmeneen toimenpide-esitykseen.

1. Perustetaan internetpohjainen vuorovaikutteinen, opastava ja tiedottava osallistumisympäristö, joka kokoaa yhteen eduskunnan, valtion ja kunnallishallinnon osallistumispalvelut.

Allianssi katsoo osallistumismallit kokoavan palvelun tervetulleeksi uudistukseksi, sillä nykyisin eri osallistumissivustot ovat hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Uuden osallistumisympäristön kehittämisessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota ympäristön käytettävyyteen ja selkeyteen. Nuorten käyttämistä sosiaalisista medioista löytyy varmasti ”varastettavissa” olevia hyviä käytänteitä ja malleja osallistumisympäristön luomiseen.

Uudessa osallistumisympäristössä on oltava myös selvästi jotain uutta verrattuna vanhoihin palveluihin, jotta se ei jää vain aikaisempien – enemmän tai vähemmän onnistuneiden – osallistumisympäristöjen päälle liimatuksi, keinotekoiseksi lisäkkeeksi. Portaalien luomisessa on vaarana se, että luodaan väline välineen itsensä takia, vaikka määräävänä tekijänä pitäisi olla välineen sisältö.

2. Perustetaan oikeusministeriön demokratian vastuualueen yhteyteen tukiyksikkö, jonka tehtäviin kuuluu palvelujen, kumppanuuksien ja yhteistyön koordinointi, osallistumisympäristön perustaminen ja ylläpitotehtävät ja opastus välineiden käyttöön. Tukiyksikön avuksi kukin toimija nimeää vuorovaikutussuunnittelijan omaan organisaatioonsa.

Tukiyksikön perustaminen on uudistuksen onnistumisessa olennaista. Ilman koordinaatiota ja opastamista uudistus voi jäädä turhaksi. Tukiyksikölle tarvitaan myös riittävät henkilö- ja talousresurssit. Otakantaa.fi -sivuston heikohko menestys voi osaltaan johtua sen melkein olemattomista resursseita – kun Tanskassa osallisuussivustolla on 34 verkkotoimittajaa, Suomessa samanlaista sisältöä tuottavat neljä henkeä.

Jokaisesta osallistuvasta organisaatiosta nimetyt vuorovaikutussuunnittelijat ovat välttämättömiä, että organisaatioiden muut toimijat saadaan täysipainoisesti mukaan prosessiin. Ministeriöiden kuulemiskäytäntöjen välillä on tällä hetkellä suuria eroja.

3. Tutkitaan ja kokeillaan sähköisiä osallistumismenetelmiä ja niiden soveltavuutta päätöksentekoprosessien eri vaiheisiin suullisen kuulemisen ja kirjallisten lausuntojen rinnalla. Hyvien käytäntöjen kokoamista ja levittämistä jatketaan.

Allianssi pitää ehdotusta hyvänä. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen on erittäin tärkeää. Siinä pitää käyttää kaikkia mahdollisia keinoja ja jälleen hyödyntää jo olemassa olevia, hyväksi havaittuja kanavia.

4. Laajennetaan ja kehitetään hallinnon ja eduskunnan asiakirjojen julkaisemista sähköisessä muodossa noudattaen yhteistä asiasanastoa ja muita yhteisesti sovittuja metatietoja ja standardeja.

Kehittämisajatus on tervetullut. Kuten ehdotuksessa todetaan, julkishallinnon tietojärjestelmien informaation tulee olla mahdollisimman laajasti yhteiskunnan käytettävissä.

5. Kehitetään asioiden valmistelun ja päätöksenteon seurantamahdollisuuksia ja tiedonvälitystä.

Kohdassa mainitaan erityisesti valtioneuvoston hankerekisteri HAREn kehittäminen. Tämä on hyvä, koska HARE on vaikeaselkoinen, suppea ja hankkeiden osalta hyvin usein kaikkea muuta kuin ajantasainen.

6. Lisätään hallituksen esityksen valmisteluohjeisiin ja muihin soveltuviin ohjeisiin ohjeistusta kuulemisen eri menetelmien käytöstä lainvalmistelun tukena.

7. Laaditaan sähköiseen osallistumisen valmentavaa koulutusaineistoa sekä virkamiehille että kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Viranomaisten olisi kuultava kansalaisia ja muita intressitahoja mahdollisimman laajasti. On hyvä, että virkamiehillä on mahdollisimman laajat tiedot eri kuulemistavoista. Myös kansalaiset ja kansalaisjärjestöt tarvitsevat tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan.

8. Kehitetään malleja ja työvälineitä Internetin keskustelupalstoilla käytyjen keskustelujen seurantaan ja niiden mahdolliseen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedonlähteinä ja palautteena. Laaditaan pelisäännöt virkamiesten osallistumista varten Internetin yhteisöllisillä ja median ylläpitämillä verkkofoorumeilla.

Päätöksenteossa on tärkeää seurata yhteiskunnallista keskustelua ja sitä on hyvä perustellusti hyödyntää. Suomen kaltaisessa pienessä maassa virkamies on usein myös kansalaistoimija, ja virkamiesten osallistumista koskevissa pelisäännöissä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että ohjeistus ei rajoita virkamiehen osallistumismahdollisuuksia yksityishenkilönä tai kansalaisjärjestön edustajana.

9. Laaditaan osallistumisen vaikuttavuutta ja vaikutusta kuvaavia mittareita ja menetelmiä, joiden avulla voidaan seurata osallistumisen vaikutusta hallinnon päätöksentekoon ja toimintaan.

Osallistumisen vaikuttavuutta on seurattava.

10. Kehitetään ja toteutetaan kansalaisten kuulemiseen ja osallistumiseen liittyviä menetelmiä ja toimintatapoja yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Osallistumisympäristön osia tai esimerkiksi yksittäisiä kuulemisia tai osallistumishankkeita voidaan toteuttaa kumppanuusperiaatteella kansalaisyhteiskunnan ja esimerkiksi media organisaatioiden kanssa.

Allianssi pitää ehdotusta erittäin hyvänä ja Allianssi on ollut osallisena muutamissa erittäin hyvin onnistuneissa, kansalaisten laajaan kuulemiseen pohjautuneessa hankkeessa (nuorisolain valmistelu sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmistelu).

Kuulemisen ja osallistumisen menetelmiä kehitettäessä on syytä ottaa huomioon eri kansalaisryhmien erityispiirteet. Esimerkiksi nuoria pitää voida kuulla eri tavoin kuin muuta väestöä. Allianssi suosittelee nuorten kuulemisessa yhteistyön kehittämistä jo olemassa olevien sosiaalisten medioiden ja nuorten verkkosivustojen kanssa. Pitää mennä sinne, missä nuoret jo ovat.

Nuorisolain 8 §:ssä säädetään siitä, että kunnissa on nuoria kuultava heitä koskevissa asioissa. Lain toteuttamiseksi on tällä hetkellä kehitteillä useita erilaisia nuorten kuulemiseen liittyviä järjestelmiä. Näiden parhaista kokemuksista voi olla hyötyä kuulemisen ja osallistumisen tapoja kehitettäessä.

Työryhmä esittää lisäksi, että

11. Arvioidaan mahdollisimman pian mahdollisuudet verkkoäänestyksen käyttöönottoon eduskuntavaaleissa vuonna 2011 ja sen jälkeen muissa valtiollisissa ja kuntavaaleissa.

Allianssin mielestä kansalaisten (äänestys)aktiivisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseen tähtäävät hankkeet ovat tuettavia. Allianssi tukee verkkoäänestyksen pilotointia ja käyttöönottoa.

12. Otetaan käyttöön valtiolliset sähköiset kansanaloitteet.

Allianssi tukee ehdotusta.

Kunnioittaen,
22.5.2008, Helsingissä

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n hallitus


Avainsanat: