Uuden nuorisotyölain astuttava voimaan vuoden 2006 alussa

Uutiset 15.4.2004

 

Lakivalmistelun edetessä on syvennyttävä ulkopuolelle jääviin kysymyksiin, kuten paikallistason poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen, peruspalvelujen määrittämiseen ja arvolähtökohtaan.

Nuorisotyölain arvoja on laajennettava sisältämään myös yhteisöllisyys, solidaarisuus ja nuorten hyvinvointi. Nuorisotyölain on huomioitava yhdenvertaisuuden periaate ja siitä annettu yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi lain on otettava huomioon yhdenvertaisuuden toteutuminen huomioimalla erilaiset ryhmät ja vähemmistöt erityistarpeineen.

Tarkoituspykälään on kirjattava nuorten elinolojen parantamisen sekä nuorten kansalaistoiminnan edellytysten ohella lasten ja nuorten kasvatustyön sekä osallisuuden tukeminen. Nuorten kansalaistoiminnan määrittelyssä ja avustuskäytännössä on otettava huomioon perinteinen järjestötyö sekä nuorten uudet tavat toimia ja järjestäytyä eli nuorten vapaat toimintaryhmät ja alakulttuurit. Paikallistasolla nuorisotyön ohjaus ja kehittäminen kuuluvat kunnalle.

Nuorisolautakuntien ja muunlaisten järjestelmien toimivuuden selvittäminen olisi otettava lakiuudistuksen tueksi. Samalla tulee nuorisotyön tutkimuksen resursointi turvata. Nuorisotyössä yhdenvertaisuuden periaatteen toteutuminen vaatii ajan tasalla olevaa ja kohdennettua tutkimusta resursseineen. Kunnat ovat merkittäviä nuorisopalveluiden tuottajia ja niiden vastuu tämän tehtävän toteuttamiseen on selvitettävä osana lain kokonaisuudistusta. Lisäksi kuntien on etsittävä aktiivisesti seutukunnalliseen ja maakunnalliseen rakenteeseen perustuvia yhteistyömalleja nuorisotyön järjestämisessä. Läänien roolia nuorisotyölaissa on tarkasteltava suhteessa nykytilanteeseen.

Allianssi korostaa tarvetta kiinnittää huomiota nuorisotyöttömyyteen. Alle 25-vuotiata nuoria työttömiä on lähes 40 000. Näistä työttömistä nuorista vaikeasti työllistettäviä on arviolta 15 000.

Allianssi vaatii, että valtioneuvoston hyväksymä nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelma on otettava käyttöön nuorisopolitiikan tavoiteohjauksen vahvistamiseksi jo tämän hallituksen aikana.

Nykyisen nuorisotyöasetuksen yläikämäärityksen muuttamiselle ei ole tarvetta. Jatkotyöskentelyssä tulee pohtia, pitääkö nuorisotyölain määritellä selkeämmin kohderyhmänsä ikäjakauma, ja nuoruuden/nuoren määritelmä olla yhdenmukainen lainsäädännössä.

Allianssi vaatii myös, että nuorisojärjestöjä on kuultava kuluvan vuoden aikana nuorisotyölain valmistelun tilanteesta ja esitetyistä sisällöistä.


Avainsanat: