Uutiset

Valtionavustushanke julkaisi kahdeksan ehdotusta valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi – nuorisoalan järjestöjen näkökulmasta ehdotukset pääosin myönteisiä

Uutiset 25.5.2021

Valtiovarainministeriön luotsaama viisivuotinen, vuoteen 2023 jatkuva valtionavustushanke etenee. Hankkeessa luodaan valtionhallinnolle vaiheittain valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli ja sitä tukevat verkkopalvelut. Eräs merkittävä virstanpylväs hankkeessa saavutettiin tänään, kun hankkeessa toiminut järjestöjaosto julkaisi loppuraporttinsa ja siihen sisältyvät kehittämisehdotuksensa. 

Järjestöjaoston toimeksiantona oli selvittää rahapelituotoista eri hallinnonaloilta järjestöille myönnettävät avustukset ja niihin liittyvät valtionapukäytännöt sekä tehdä ehdotus siitä, miten järjestöille myönnettävien valtionavustusten käytäntöjä tulisi tarpeen mukaan yhdenmukaistaa. 

”Takana on lähes puolitoistavuotinen rupeama ja kaikkiaan 20 laajennetun järjestöjaoston kokousta. Pienen alkukompuroinnin jälkeen järjestöt on otettu mainiosti mukaan kehitystyöhön. Kiitämme ministeriöitä ja muita kattojärjestöjä sujuvasta yhteistyöstä ja toivomme, että myös valtionavustushankkeen jatkotyöskentelyssä turvataan järjestöjen osallisuus”, summaa Allianssin talous- ja hallintojohtaja Juuso Luomala

Järjestöjaosto teki kaikkiaan kahdeksan esitystä valtionavustustoiminnan yhdenmukaistamiseksi:

  1. Valtionavustustoiminnassa siirrytään uuteen, valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaisuutta edistävään toimintamalliin. 
  2. Valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta suunnitellaan yhdessä uudella tavalla.
  3. Valtionavustustoimintaan osallistuvien toimintaelinten tehtäviä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan. 
  4. Järjestöjen taloutta koskevia valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan. 
  5. Järjestöjen toiminnan ja vastuullisuuden arvioinnin perusteita yhdenmukaistetaan. 
  6. Järjestöille voidaan myöntää kaksivuotisia yleisavustuksia harkinnanvaraisesti.
  7. Järjestöt välittävät valtionavustuksia edelleen siirron saajille mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla.
  8. Tuotonjakoministeriöt uudistavat valtionavustusten käsittelyä. 

”Järjestöjaoston ehdotukset eivät ole nuorisoalan järjestöjen näkökulmasta täydellisiä, mutta kelvollisen pohjan jatkokehitykselle ne luovat. Kun pyritään löytämään yhdenmukaistamista vaativia kohtia kolmen eri ministeriön valtionavustustoiminnasta, on selvää, että kompromissejakin vaaditaan. Nuorisoalan kriittisimmät viestit on kuitenkin huomioitu loppuraportissa varsin hyvin”, arvioi Luomala. 

Nuorisoalan järjestöjen näkökulmasta erityisen myönteistä on, että järjestöjaosto esittää, että jatkossa yleisavustuksilla rahoitettaisiin järjestöjen varsinaisen toiminnan bruttokustannuksia, mikä tarkoittaisi, ettei toiminnan kustannuksista vähennettäisi tuottoja. Lisäksi järjestöt voisivat käyttää yleisavustusta varainhankinnan alijäämän kattamiseen niin sanottuna tappiotakuuna, minkä tavoitteena on rohkaista järjestöjä kehittämään varainhankintaansa ilman tappion pelkoa. Myönteistä on myös, että järjestöjaosto ehdottaa kaksivuotisten yleisavustusten myöntämisen kokeilemista. Järjestöjaosto lisäksi korostaa, että valtionavustusten myöntämistä pitäisi nopeuttaa, jottei viivästyneet valtionavustuspäätökset vaikeuta järjestöjen toimintaa kohtuuttomasti. Toinen vaihtoehto olisi yhdenmukaistaa valtionavustusten käyttöaikaa tuotonjakoministeriöissä niin, että valtionavustusta voi käyttää sekä myöntövuonna että sitä seuraavana kalenterivuotena.

”On äärimmäisen tärkeää, että jaosto on kiinnittänyt huomiota kahteen nuorisoalan järjestöjenkin kannalta kriittiseen ongelmaan: Nykyisin useimmiten helmikuulle venyvät nuorisoalan järjestöjen avustuspäätökset vaikeuttavat aidosti järjestöjen toiminnan suunnittelua, eikä nykyinen valtionavustuskäytäntö kannusta tai mahdollista riittävällä tavalla varainhankinnan kehittämistä”, korostaa Luomala. 

Sen sijaan ehdotus valtionavustustoimintaan osallistuvien toimielinten tehtävien ja toimintatapojen yhdenmukaistamisesta jättää vielä avoimia kysymyksiä nuorisoalan järjestöjen näkökulmasta. Järjestöjaosto ehdottaa, että jatkossa eri ministeriöissä toimivat neuvottelukunnat, toimikunnat ja jaostot eivät osallistu valtionavustuksia koskevaan päätöksentekoon, kuten valtionavustusesitysten tekemiseen, vaan niiden tehtävät kohdennetaan uudelleen. 

”Ehdotus käytännössä tarkoittaisi arviointi- ja avustustoimikunnan tehtäviin muutoksia, sillä nykyisin nuorisolaissa määritellään yhdeksi toimikunnan tehtäväksi tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta. Nykyinen toimintamalli on pääosin ollut toimiva, joten kehitystyössä onkin huolehdittava, että ehdotetulla muutoksella ei vahingossakaan vähennetä nuorisoalan järjestöjen osallisuutta opetus- ja kulttuuriministeriön avustusvalmistelussa vaan nimenomaan kehitetään osallisuutta vahvistavia käytäntöjä”, huomauttaa Luomala. 

Loppuraportin lausuntokierros jatkuu elokuuhun asti

Valtiovarainministeriö lähetti tänään järjestöjaoston loppuraportin ehdotuksineen lausuntokierrokselle, joka jatkuu 6.8. asti. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kannustaa kaikkia nuorisoalan järjestöjä osallistumaan lausuntokierrokselle, sillä on tärkeää, että nuorisoalan järjestöjen ääni kuuluu monipuolisesti valtionavustustoiminnan kehittämisessä. 

Lausuntokierroksen jälkeen valtionavustushankkeessa sovitaan eri tuotonjakoministeriöiden kanssa erikseen, kuinka ne jatkavat valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Lisäksi järjestöjaosto on ehdottanut monialaisen toimeenpanoryhmän perustamista tukemaan ehdotusten toteuttamista. 

”Pyydämme opetus- ja kulttuuriministeriöltä vahvaa vuorovaikutusta nuorisoalan järjestöjen kanssa, kun ministeriössä aletaan pohtia avustuslajikohtaisia toimenpiteitä. Yhdenmukaistamisen pyrkimys ei saa olla itseisarvo, sillä nuorisoalan järjestöjen toimintaan liittyy tiettyjä erityiskysymyksiä”, korostaa Luomala. 
 

Valtionavustushankkeessa toimineen järjestöjaoston loppuraportin “Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt – Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi” löytää valtioneuvoston julkaisuarkistosta (linkki). 6.8. asti käynnissä olevaan lausuntokierokseen voi osallistua Lausuntopalvelussa (linkki)

Allianssi järjestää 10.6. nuorisoalan järjestöille webinaarin, jossa järjestöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä järjestöjaoston ehdotuksista ja laajemminkin valtionavustushankkeesta. Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja:
Juuso Luomala, talous- ja hallintojohtaja
juuso.luomala@alli.fi 
040 745 9182


Avainsanat: