Veikkauksen edunsaajat tyytyväisiä arpajaislakihankkeen ehdotuksiin

Uutiset 28.4.2009

 

Veikkausvoittovarojen edunsaajien kannanotto 28.4.2009

Veikkauksen edunsaajat tyytyväisiä arpajaislakihankkeen ehdotuksiin

Arpajaislakihankkeen ohjausryhmän tänään julkistettu raportti esittää rahapeliyhteisöiden aseman kirjaamista lakiin. Veikkauksen edunsaajat pitävät ehdotusta hyvänä. Rahapeliyhteisöiden luonne ja oikeudellinen asema vahvistuisivat entisestään.

Rahapeliyhteisöiden toiminta pelihaittojen ehkäisemiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi saa ehdotuksen myötä lisää voimaa ja tehoa. Edunsaajat peräänkuuluttavatkin avointa keskustelua rahapelaamisen eettisestä ulottuvuudesta. On tärkeää, että rahapelejä järjestäviltä tahoilta vaaditaan jatkossakin eettisesti kestävää vastuullista toimitapaa. Kotimaisia pelejä pelaamalla tulee edistäneeksi laajasti suomalaisten, koko yhteiskunnan, hyvinvointia.

RAY ja Veikkaus: edunsaajien varat turvattava

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n kevätkokouskannanotossa (20.4.). todetaan, että RAY:n tuotolla ei saa rahoittaa valtion ja kuntien perustehtäviin kuuluvaa lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaa hallintoineen. Veikkauksen edunsaajat tukevat tätä näkemystä ja korostavat, että lakisääteisiä menoja ei saa eikä voi kustantaa varoista, joilla nykyisen lain mukaan tuetaan RAY:n tai Veikkauksen edunsaajien toimintaa. Julkisen hallinnon perustehtävien rahoittaminen rahapeliyhteisöjen tuotoilla saattaa vaarantaa suomalaisen rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmän asemaa suhteessa Euroopan unionin sääntelyyn.

Kansallinen rahapelien sääntely on juuri saanut Euroopan parlamentissa merkittävää tukea. Parlamentin jäsenten suuri enemmistö puolsi maaliskuussa esitystä, jonka mukaan valtioiden pitää saada itse päättää rahapelijärjestelmästään.

Veikkauksen edunsaajat kantavat yhteiskuntavastuuta

Veikkauksen edunsaajat luottavat niihin valtioneuvoston jäsenten antamiin lupauksiin, joiden mukaan jakosuhdelakia noudatetaan tällä vaalikaudella. Veikkausvoittovarat on tarkoitettu eduskunnan säätämän jakosuhdelain mukaisesti ”taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön edistämiseen”. Edunsaajien kautta lähes kaikki suomalaiset hyötyvät pelatuista rahoista.

Veikkauksen edunsaajat luovat suomalaisille hyvinvointia ja mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia. Ne auttavat jaksamaan hankalissakin elämänvaiheissa. Erityisesti taantuman aikana korostuu, kuinka tärkeää on, että rahapelien tuotot käytetään jakosuhdelain mukaisesti kaikkien suomalaisten hyväksi. Moni asia jäisi toteutumatta ilman rahapelijärjestelmästä tuloutettavia varoja.

Veikkausvoittovarojen edunsaajat kantavat yhteiskuntavastuuta myös luomalla työpaikkoja. Kaikkien kolmen suomalaisen rahapeliyhteisön, Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen tuloutusten avulla muodostuvan yhteisen, tuloutusten avulla muodostuvan välillisen työllistämisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 50 000 henkilötyövuotta.

Veikkauksen vuoden 2008 toimintakertomuksen mukaan Veikkaus tuotti ko. vuonna edunsaajille 407,9 miljoonaa euroa. Veikkauksen voittovarat ohjataan täysimääräisinä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Veikkausvoittovaroja jaettiin vuonna 2008 noin 2350:lle taiteen, 650:lle liikunnan, 70:lle tieteen ja 450:lle nuorisotyön parissa työskentelevälle taholle. Taiteen edunsaajia ovat esimerkiksi eri taiteenalojen harjoittajat, orkesterit, museot, teatterit, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen Kansallisooppera ja erilaiset musiikkitapahtumat. Liikunnan veikkausvoittovaroilla tuetaan muun muassa liikuntapaikkarakentamista, liikuntajärjestöjä, liikunnan tutkimusta sekä lasten ja nuorten liikuntaa. Tieteen tärkein edunsaaja on Suomen Akatemia, joka rahoittaa vuosittain satoja tieteellisiä tutkimushankkeita. Nuorisotoiminnan varoista suurin osa on suunnattu nuorten kansalaisjärjestötoiminnan tukemiseen sekä harrastetoimintaan, kuten nuorisoseuroille.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry
pääsihteeri Jukka Pekkala

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
pääsihteeri Markus Söderlund

Suomen Elokuvasäätiö
toimitusjohtaja Irina Krohn

Suomen Museoliitto ry
pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen

Suomen Sinfoniaorkesterit ry
toiminnanjohtaja Aila Sauramo

Suomen Teatterit ry
toimitusjohtaja Matti Holopainen


Avainsanat: