Nuorisoalan tietopaketti aluevaltuutetuille

Hyvinvointialueiden toiminnassa on kyse myös nuorille tärkeistä perusasioista. Saavatko nuoret apua ja tukea? Onko kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille vapaita aikoja? Pääseekö mielenterveysongelmista keskustelemaan ajoissa? Joutuuko tukea tarvitseva nuori seilaamaan luukulta luukulle ja jonosta jonoon vai saako avun nopeasti ja läheltä?

Nuoret tarvitsevat nyt tukea ja liittolaisia enemmän kuin vuosiin. Koostimme hyvinvointialueiden päättäjille ja viranhaltijoille tietopaketin siitä miten he voivat olla nuorten puolella.

Tämä tietopaketti aluevaltuutetuille sisältää
 • tietoa nuorten hyvinvoinnista
 • nuorten mielenterveystilannetta kokoavan pamfletin
 • infoa nuorten osallistamisesta päätöksentekoon
 • valtuustoaloitepohjia
 • nuorisoalan aluevaalitavoitteet
 • webinaaritallenteen aluevaltuutetuille

Nuorten hyvinvointi Suomessa

Kouluterveyskyselyn mukaan suuri osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja pitää koulunkäynnistä. Elämään tyytyväisyys oli kuitenkin hieman vähentynyt vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019. Kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi kaikilla kouluasteilla noin kolmannes tytöistä ja noin kahdeksan prosenttia pojista. Useat nuoret kokivat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, tytöistä 32–40 prosenttia ja pojista 17–19 prosenttia.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi onkin puututtava erityisesti huonosti voivien lasten ja nuorten tilanteeseen. 

Hyvinvointialueilla ja kunnissa päätösten tulee perustua tietoon. Lasten ja nuorten terveydestä löytää kattavasti tilastoja ja tietoja esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kokoamista tietokannoista: Sotkanet.fi palvelusta löydät yli 2 000 eri tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toiminnasta. Lisäksi TEAviisarista löytyy tietoa terveydenedistämisaktiivisuudesta eli kuntien toiminnasta asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntaliiton ylläpitämä sähköinen hyvinvointikertomus kokoaa kunnittain väestön hyvinvointitiedon.

Pamfletti nuorten mielenterveydestä: Pitää olla huolissaan

“Pitää olla huolissaan – nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon” on Allianssin ja Mielenterveyspoolin pamfletti nuorten mielenterveydestä ja mielenterveyspalvelujen tilasta. Pamfletissa viisi mielenterveyskysymysten osaajaa taustoittaa nuorten mielenterveyteen ja mielenterveyspalveluihin liittyviä ongelmia sekä esittää ratkaisuja, joiden avulla nuorten mielenterveyttä voidaan parantaa aluevaltuustoissa. Pamfletin loppuun on koottu ratkaisuja ja tavoitteita nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi alueilla. Tutustu pamflettiin ja ota se aluevaltuustotyöskentelysi tueksi:

Nuorisoalan aluevaalipamfletin Pitää olla huolissaan – nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon julkistustilaisuus 10.1.2022.

Nuorten osallisuus hyvinvointialueilla

Nuorten osallisuuden toteutumiseksi vaaditaan rakenteita. Nuorisolain mukaan nuorten tulee päästä vaikuttaamaan itseään koskevissa asioissa. Lakisääteisten nuorisovaltuustojen vaikutusmahdollisuudet taataan hallintösäännössä. Hallintosääntö on keskeinen ohjausväline hyvinvointialueen toiminnalle. Varmistathan, että alueesi hallintosääntöön tulevat seuraavat nuorisovaltuustoja koskevat kirjaukset:

 • Läsnäolo- ja puheoikeus työryhmissä/toimielimissä, aluevaltuustossa ja aluehallituksessa.
 • Suora nuorisovaltuustojen aloiteoikeus aluevaltuustossa.

Nuorisovaltuustoille tulee vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi varmistaa riittävä määrä perehdytystä ja taustatietoa päätettävistä asioista. Lisäksi nuorisovaltuustojen resurssit tulee turvata ja varmistaa, että jos muiden vastaavien vaikuttamistoimielimien osallistumisesta maksetaan palkkio, vastaava palkkio maksetaan myös nuorille.

Hyvinvointialueilla tapahtuvan osallistumisen lisäksi on tärkeää, että nuorisovaltuustot  pääsevät vaikuttamaan kunta- ja maakuntatasoilla nuoria koskettaviin alueellisiin ja kuntarajoja ylittäviin teemoihin, kuten kaavoitukseen, ilmastokysymyksiin, liikenteeseen ja koulutukseen. 

Jotta eri elämäntilanteissa olevat sekä eri taustoista tulevat nuoret tulevat kuulluksi hyvinvointialueilla, on nuoria kuultava nuorisovaltuustojen lisäksi myös muilla tavoin. Ideoita nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen:

 • osallistuva budjetointi
 • nuorten aloitteiden tukeminen
 • kuulemistilaisuudet ja keskustelutilaisuudet eri teemojen ympärillä
 • lasten ja nuorten kansalaisraadit
 • Vaikuta!-teemapäivät
 • kyselyt ja palautteiden kerääminen
 • sosiaalisen median ja muiden digitaalisten alustojen hyödyntäminen kuten Digiraati

Jotta nuorten kuuleminen ei jää vain muodollisuudeksi, on osana kuulemisen ja osallistamisen tapoja mietittävä, millaisella prosessilla nuorten näkemyksiä viedään käytäntöön ja toimeenpanoa seurataan. Päätösten vaikutusta lasten ja nuorten elämään voidaan kartoittaa tietoperustaisesti toteuttamalla lapsi- ja nuorivaikutusten arviointeja.

Katso aluevaaliehdokkaille suunnattu webinaari: Miten tehdään nuorille hyvä sote?

Tukea vaikuttamiseen nuorten puolesta

Allianssi on koonnut kunta- ja aluepäättäjiä varten valtuustoaloitepankin. Valtuustoaloitteissa on aloitteita sekä kuntia että hyvinvointialueita varten ja ne käsittelevät nuorille tärkeitä teemoja muun muassa osallisuuteen, kesätöihin ja mielenterveyspalveluihin liittyen. Valtuustoaloitepohjia voi muokata omaan kuntaan sopivaksi. Tarkoituksena on kannustaa tekemään nuorten asioita koskettavia valtuustoaloitteita. Hyviä ideoita alueellisiin valtuustoaloitteisiin löytää myös nuorisoalan vaalitavoitteista.

Nuorisoalan aluevaalitavoitteet: Nuorille hyvä sote

Korona-aikana nuorten kokema yksinäisyys, uupumus ja psyykkinen oireilu ovat lisääntyneet ja nuorten jaksaminen on ollut yksi valtakunnan ykköshuolista. Tiivistimme viisi keskeisintä tavoitetta hyvinvointialueille. Ne toteuttamalla päättäjät varmistavat, että ovat nuorten puolella.

Tavoite 1: Nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon – terapiatakuu toimimaan
Tavoite 2: Nuorten palveluketjut toimimaan
Tavoite 3: Nuorisovaltuustoille aidot vaikuttamismahdollisuudet
Tavoite 4: Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille

Haluatko oppia lisää? Katso webinaaritallenne!

Uudet hyvinvointialueet ottavat vastuulleen myös suuren joukon lapsia, nuoria ja opiskelijoita koskevia palveluita. Kiinteä yhteys oppilaitoksiin ja nuorisotyöhön on välttämätöntä, jotta nuorten palvelut toimivat, ja yksikään nuori ei syrjäydy. Miten uudet aluevaltuutetut voivat rakentaa nuorille toimivat ja joustavat palvelut? Millaista nuorille hyvää politiikkaa hyvinvointialueilla tarvitaan? 

Aluevaltuutettu, kuntapäättäjä tai viranhaltija, tämä on sinulle! Webinaarissa pääset päivittämään itsesi kartalle nuorten hyvinvointipolitiikasta. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjesti yhteistyössä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa kaikille avoimen webinaarin nuorten palveluista. 

Webinaari on järjestetty yhteistyössä Into etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n, Suomen Lukiolaisten Liiton, Finlands Svenska Skolungdomförbendetin, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n ja Suomen Ylioppilaskuntien liiton kanssa.

Katso myös