Allianssin lausunto mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausunnot 20.5.2022

Asia: VN/3528/2021 Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin jäseninä on 140 nuorisojärjestöä tai muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä – käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan järjestöt.

Yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus ja yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuuden laajentaminen koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia

Allianssi kannattaa työryhmän ja alajaoston mietinnön esitystä ja muun muassa myös yhdenvertaisuusvaltuutetun ehdotusta (yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022) siitä, että varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille säädettäisiin oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien tapaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta ja laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnittelu on keskeinen työkalu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lakivelvoitteiseen edistämiseen sekä syrjinnän kitkemiseen. Suunnittelun yhteydessä on ensisijaista pitää huolta varhaiskasvatuksen laadullisista ja määrällisistä resursseista, jotta suunnittelun vaikuttava toteuttaminen mahdollistuu tosiasiallisesti, sekä hallinnollisesti että operatiivisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja lasten arjessa. Tämä pitää sisällään myös muun muassa yhdenvertaisuusteemojen järjestelmällisen ja kunnianhimoisen kirjaamisen varhaiskasvatuksen opettajien opetussuunnitelmiin, sekä yhdenvertaisuusaiheiden, kuten esimerkiksi antirasistisen pedagogiikan läpileikkaavan sisällyttämisen osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Kunnan vastuu sen alueella toimivien perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen toimijoiden yhdenvertaisuussuunnitelmista vastaamiseksi

Allianssi kannattaa ehdotusta, että kunta olisi vastuussa yhteisten yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisesta yhteistyössä kunnan alueen perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Yhdenvertaisuussuunnittelun keskeisimpiä tavoitteita on olla järjestelmällistä ja tosiasiallisesti tavoitteellista toimintaa, jonka vaikutuksia seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. Tämä toteutunee parhaiten tarpeeksi resursoiduilla rakenteilla, joita on tarkoituksenmukaista hallinnoida sekä toteuttaa kuntatasolla kootusti yksittäisiin esimerkiksi perhepäivähoitotoimijoihin verrattuna.

Häirinnän määritelmän muuttaminen siten, että se sisältäisi myös ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän

Allianssi puoltaa ehdotusta häirinnän määritelmän muuttamisesta vastaamaan myös ihmisryhmään kohdistuvaa häirintää. Nuoret kohtaavat erityisesti sosiaalisen median ja verkon kautta merkittäviä määriä ihmisryhmään kohdistuvaa häirintää. Erityisen haavoittuvassa asemassa ihmisryhmään, kuten sukupuoleen ja etnisyyteen kohdistuvassa häirinnässä, ovat tytöt, nuoret naiset ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Allianssi näkee, että ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän lainsäädännöllisen legitimiteetin vahvistaminen olisi tarkoituksenmukainen askel kohti maalittamisen kriminalisointia. On tärkeää, että yhtä aikaa sekä vahvistetaan viranomaisten osaamista häirinnän tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa että madalletaan häirinnästä raportoimisen kynnystä eri keinoin.

Lakikirjaus siitä, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettely on syrjintää, jos ne laiminlyövät puuttua tiedossaan olevaan häirintään

Allianssi kannattaa ehdotusta lakikirjauksesta, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettely on syrjintää, mikäli ne laiminlyövät puuttua tiedossaan olevaan häirintään. Tämä olisi perusteltu lain päivitys muun muassa nuorten tosiasiallisten oikeuksien, kuten syrjimättömyyden toteutumisen kannalta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tai yhdenvertaisuutta edistävän yhteisön toimivallan laajentaminen koskemaan asioiden eteenpäin viemistä ilman yksilöitävissä olevaa asianomistajaa

Allianssi kannattaa esitettyä ehdotusta yhdenvertaisuusvaltuutetun tai yhdenvertaisuutta edistävän yhteisön toimivallan laajentamisesta yhtenä tarkoituksenmukaisena tapana puuttua muun muassa rakenteelliseen syrjintään. Syrjintää pitää voida käsitellä ja siten kitkeä ilman subjektiivista asianomistajaa, jottei tosiasiallisesti tapahtunut syrjintä tai syrjinnän rakenteelliset ilmiöt jää käsittelemättä yksilöistä riippuvista syistä johtuen.

Ehdotus koskien kohtuullisia mukautuksia

Allianssi kannattaa ehdotusta kohtuullisia mukautuksia koskevan sääntelyn tarkentamisesta siten, että vammaisella henkilöllä olisi joissakin tapauksissa mahdollisuus saada eksplisiittisesti palvelua viranomaiselta, eli mahdollisuus kohtuullisen mukautuksen sisällöllisiin muutoksiin, jotka perustuvat ensisijaisesti vammaisen henkilön tarpeisiin.

On tärkeää, että esimerkiksi viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien tietoa ja osaamista yhdenvertaisuuslain mukaisten kohtuullisten mukautusten toimeenpanosta vahvistetaan, jolla mahdollistetaan esimerkiksi nuoren tosiasiallisiin tarpeisiin vastaaminen sekä syrjinnän aktiivisempi kitkeminen. Lisäksi Allianssi puoltaa yhdenvertaisuusvaltuutetun ehdotusta (yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022), että yhdenvertaisuuslakiin kirjataan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen CRPD:n velvoitteet kohtuullisiin mukautuksiin sekä ennakollinen varautuminen vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin kaikille sopivaa suunnittelua käyttäen.

Arvio ehdotettujen muutosten vaikutuksista

Allianssi näkee, että työryhmän ja alajaoston miennöissään esittämät ehdotukset vahvistaisivat nuorten asemaa syjimättömyydessä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, eli käytännössä yhdenvertaisuuslain täysimääräisemmässä ja siten tarkoituksenmukaisemmassa toimeenpanossa. Työryhmän ja alajaoston esittämät yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen yhteydessä tehtävät lakimuutokset olisivat edistysaskel syrjinnän tunnistamisessa ja ehkäisemisessä sekä syrjintään puuttumisessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Muita huomioita esityksestä

Samalla yhdenvertaisuuslakia päivitettäessä on tärkeää kehittää syrjinnän vastaista lainsäädäntöä kokonaisuutena vastaamaan vahvemmin moniperusteisen syrjinnän tunnistamiseen ja sen kitkemiseen. Sillä edistettäisiin kaikista heikoimmassa asemassa olevien nuorten asemaa lainsäädännön tunnistaessa selkeämmin esimerkiksi moneen eri tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien syrjintäperusteeseen liittyvän syrjinnän muodon yhteisvaikutuksineen nuoren kannalta.

Helsingissä 19.5.2022

Touko Niinimäki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

044 416 5235

touko.niinimaki@nuorisoala.fi

Katso myös