Uutiset

Allianssi ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, joita muussa tapauksessa rajoitettaisiin

Uutiset 2.12.2021

Edellytämme osallistujilta jatkossa koronapassia kaikissa Allianssin tilaisuuksissa sellaisissa tilanteissa, joissa voimassaolevat rajoitukset estävät, merkittävästi rajoittavat tai hankaloittavat tilaisuuden järjestämistä ilman koronapassin käyttöä.

Koronapassia edellytetään, jos kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin käytön vaihtoehtona esimerkiksi osallistujamäärän rajoittamiselle. Mikäli tilaisuuteen osallistujilta edellytetään koronapassia, siitä viestitään etukäteen ilmoittautuneille.

NUORI2022 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät

Edellytämme kaikilta NUORI2022-tapahtuman osallistujilta koronapassia, mikäli tapahtumanaikaiset koronarajoitukset muuten estäisivät tai hankaloittaisivat tapahtuman järjestämistä ja mikäli voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin käytön vaihtoehtona tapahtumaan kohdistuviin rajoituksiin.

Huomioithan, että emme palauta osallistujamaksua tilanteessa, jossa osallistuja ei voi esittää koronapassia. Tällaisissa tilanteissa sovellamme tapahtuman yleisiä peruutusehtoja: maksuton lipun peruutus on mahdollista tehdä 31.12.2021 mennessä ja osallistujan vaihtaminen on maksutonta 22.4.2022 asti.

Sairaustapauksissa lääkärintodistuksella peruminen on maksutonta. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi tapahtumanaikainen este osallistumiselle. Lääkärintodistukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen nuori2022@alli.fi 11.5.2022 mennessä. 11.5.2022 jälkeen toimitettua lääkärintodistusta vastaan ei enää palauteta maksettua osallistujalippua.

Allianssi to implement the coronavirus passport for events that would otherwise be restricted

In the future, we will require a coronavirus passport from all participants of Allianssi events in situations where the coronavirus restrictions valid at the time of the event would otherwise prevent,
significantly hinder or complicate the organisation of the event without the use of a coronavirus passport.

A coronavirus passport will be required if the legislation valid at the time of the event enables the utilisation of the coronavirus passport as an alternative, for example, to the restriction of the number of participants. If a coronavirus passport is required for the event, this will be separately communicated to the participants.

YOUTH2022 – National Days of Youth Work

We require a coronavirus passport from all participants at the YOUTH2022 event, if the coronavirus restrictions during the event otherwise prevent or hinder its organisation, and if the current legislation allows the use of a coronavirus passport as an alternative to the restrictions imposed on the event.

Please note that we will not refund the participant fee in the event that the participant is unable to present a coronavirus passport. In such cases, we will apply the event’s general cancellation policy: free cancellation is possible until 31 December 2021 and swapping participants is free of charge until 22 April 2022.

Medical certificates must be sent by 11 May 2022 to the email address nuori2022@alli.fi. After 11 May 2022, medical certificates can no longer be used to get a refund for a ticket.

Allians börjar använda coronapass vid sådana evenemang som i annat fall skulle begränsas

I framtiden kräver vi coronapass (covidintyg) av deltagare i alla Allians evenemang vid sådana situationer där de rådande coronarestriktionerna förhindrar, betydligt begränsar eller gör det svårare att organisera evenemanget utan användning av coronapass.

Coronapass krävs om den gällande lagstiftningen möjliggör användning av coronapass som ett alternativ till t.ex. begränsning av deltagarantal. Om coronapass krävs av deltagare i evenemanget ska vi meddela deltagare om detta i förväg.

UNG2022 – riksomfattande dagar för ungdomsarbete

Vi kräver coronapass av alla som deltar i evenemanget UNG2022, om de rådande coronarestriktionerna annars skulle förhindra eller göra det svårare att ordna evenemanget och om gällande lagstiftning tillåter användning av coronapass som ett alternativ till de restriktioner som gäller för evenemanget.

Observera att vi inte kommer att återbetala deltagaravgiften, om deltagaren inte kan visa upp ett coronapass. I sådana fall kommer vi att tillämpa evenemangets allmänna avbokningsvillkor: kostnadsfri avbokning är möjlig fram till den 31 december 2021 och byte av deltagare är kostnadsfritt fram till den 22 april 2022.

Läkarintyg ska skickas per e-post till adressen nuori2022@alli.fi senast den 11 maj 2022. En betalad deltagarbiljett återbetalas inte om läkarintyget har lämnats in efter den 11 maj 2022.


Avainsanat:

Katso myös