Uutiset

Asetu ehdolle Allianssin hallitukseen tai puheenjohtajaksi!

Uutiset 27.9.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssille valitaan tänä syksynä uusi puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä ja neljä varajäsentä kaudelle 2024–2025. Allianssin hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, josta on aiempina vuosina maksettu puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuukausittaista palkkiota. Syyskokous päättää mahdollisten palkkioiden suuruudesta vuodelle 2024.

Kevätkokouksessa valitun vaalivaliokunnan tehtävänä on koota ehdokkaita avoinna oleviin tehtäviin. Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle esityksen hallituksen kokoonpanosta määräaikaan 29.10.2023 mennessä saapuneiden esitysten perusteella. Vaalivaliokunta noudattaa esitystä tehdessään ​Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa​ ja toivommekin ehdokkaiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Vaalivaliokunta priorisoi esitettävässä hallituskokoonpanossa sekä mahdollisimman laajan edustavuuden että ehdokkaiden osaamisen ja motivaation. 

Otattehan huomioon, että ehdokkaan esittäminen hallitukseen tarkoittaa sitä, että ehdokkaanne edustaa järjestöänne Allianssin hallituksessa. Vaalivaliokunta huomioi työssään Allianssin hallituksen koko nuorisoalan edustavuuden muun muassa kiinnittämällä huomiota sekä nyt ehdolle asetettavien henkilöiden että hallituksessa jatkavien henkilöiden esittäjätahoihin. Tämän vuoksi vaalivaliokunta toivoo, että lomakkeella varsinaiseksi esittäjäksi ilmoitetaan enintään yksi jäsenjärjestö. Mikäli henkilön ehdokkuutta kannattaa esittäjän lisäksi useampi muu Allianssin jäsenjärjestö, on kannattajajäsenet mahdollista yksilöidä erikseen. 

Vaalitoimikunta ei tee syyskokoukselle esitystä valittavasta puheenjohtajasta, vaan asia ratkaistaan syyskokouksessa tarvittaessa vaalilla. Mikäli ehdolle puheenjohtajaksi asettuu enemmän kuin yksi henkilö, vaalitoimikunta tulee laatimaan vaihtoehtoiset esitykset hallitukseen valittavien henkilöiden kokoonpanoista valittavan puheenjohtajan mukaan.

Hakuaikaa on jatkettu! Esitykset ja ehdokkaiden esittelyt tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella viimeistään 5.11.2023. ​Vaalitoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi julkistetaan viikolla 44. Lisäksi 15.11.2023 kello 18.00 järjestetään striimattu vaalitentti Allianssi-talolla, jossa mahdolliset puheenjohtajaehdokkaat näkemyksineen pääsevät esittäytymään jäsenistölle. Striimilinkki julkaistaan Allianssin somekanavissa.

Annamme mielellämme lisätietoja ehdokasasetteluun ja vaaleihin liittyen!

Eero Kivistövaalitoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset (eero.kivisto@partio.fi)
Annis Rikkinen, Vasemmisto-opiskelijat
Katri Malmi, Kirkon järjestöt
Maria Miala, Kokoomusnuoret
Markus Wright,  Akava, STTK, SAK
Olivia Löytänen, Keskustanuoret
Sara Salonen, Sosialidemokraattiset nuoret

Ställ upp som kandidat till Allians styrelse eller ordförande!

För ungdomssektorns takorganisation Allians väljs i höst en ny ordförande samt fyra styrelsemedlemmar och fyra suppleanter för perioden 2024–2025. Att vara medlem i Allians styrelse är ett förtroendeuppdrag för vilket ordförande och vice ordförande under tidigare år har erhållit ett månatligt arvode. Höstmötet beslutar om storleken på eventuella arvoden för år 2024.

Den valberedning som utsågs på vårmötet har haft till uppgift att sammanställa kandidater till de lediga uppgifterna. Valberedningen lägger fram ett förslag till höstmötet om styrelsens sammansättning utgående från de förslag som har inlämnats senast den 29 oktober 2023. Vid framläggandet av förslaget iakttar valberedningen ​Allians jämställdhets- och likvärdighetsplan​  och vi önskar att personer i olika åldrar, av olika kön samt personer som tillhör språkliga, kulturella och andra minoriteter ställer upp som kandidater. I den föreslagna styrelsesammansättningen prioriterar valberedningen såväl en så bred representation som möjligt som kandidaternas kunnande och motivation. 

Vänligen observera att nominering av kandidat till styrelsen betyder att er kandidat företräder er organisation i Allians styrelse. Valberedningen beaktar i sitt arbete att Allians styrelse ska representera hela ungdomssektorn bland annat genom att uppmärksamma de instanser som nominerar eller har nominerat de personer som nu ställer upp samt de som fortsätter i styrelsen. Av denna anledning önskar valberedningen att endast en medlemsorganisation meddelas som den egentliga nominerande organisationen på blanketten. Ifall fler än en bland Allians medlemsorganisationer stödjer kandidaturen är det möjligt att ange de stödjande medlemmarna separat. 

Valberedningen lägger inte fram för höstmötet något förslag om den ordförande som ska väljas, utan vid behov avgörs ärendet med val på höstmötet. Om fler än en person ställer upp som ordförandekandidat, lägger valberedningen fram alternativa förslag om sammansättningen av de personer som utses till styrelsen enligt den ordförande som utses.

Förslagen och en presentation av kandidaterna ska inlämnas på den elektroniska blanketten senast den 5 oktober 2023. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning offentliggörs vecka 44. Den 15 november 2023 kl. 18.00 ordnas dessutom en direktsänd valdebatt på Allianshuset där de möjliga ordförandekandidaterna får presentera sig själva och sina åsikter för medlemskåren. Länken till direktsändningen publiceras i Allians sociala medier.

Vi ger gärna mer information om kandidatuppställningen och valet!

Eero Kivistö​, valberedningens ordförande, Finlands Scouter (eero.kivisto@partio.fi)
Annis Rikkinen, Vänsterstuderandena
Katri Malmi, Kyrkliga organisationer
Maria Miala, Samlingspartiets ungdomsförbund
Markus Wright, Akava, STTK, FFC
Olivia Löytänen, Centerungdomen
Sara Salonen, Socialdemokratisk ungdom


Avainsanat:

Katso myös