Allianssin asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisista rajat ylittävistä yhdistyksistä

Lausunnot 5.12.2023

Asia: U 71/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisista rajat ylittävistä yhdistyksistä sekä asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta

Kiitämme lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kirjelmään liittyen.

Komission ehdotuksella pyritään parantamaan voittoa tavoittelemattomien yhdistysten toimintaa sisämarkkinoilla säätämällä toimenpiteistä, joilla koordinoidaan eurooppalaisten rajat ylittävien yhdistysten (ns. ECBA) perustamis- ja toimintaedellytyksiä, erityisesti tosiasiallista vapaata liikkuvuutta.

Nuorisoala katsoo, että valtioneuvoston kanta komission ehdotukseen eurooppalaisista rajat ylittävistä yhdistyksistä on harkittu ja johdonmukainen, minkä johdosta siihen on helppo yhtyä.

Nuorisoala korostaa erityisesti seuraavia huomioita ehdotuksesta eurooppalaisista rajat ylittävistä yhdistyksistä:

  • Toimenpiteet, joilla parannetaan yhdistysten rajat ylittävän toiminnan mahdollisuuksia ja liikkumisvapautta ETA-valtiossa, ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Nuorisoalan arvion mukaan komission ehdotus ei kuitenkaan käytännössä tosiasiallisesti merkittävästi lisänne tällaisia vaikutuksia.
  • Patentti- ja rekisterihallituksen alustavan arvion mukaan eurooppalaista rajat ylittävää yhdistystä koskevan rekisterin rakentamisen kustannukset osaksi yhdistysrekisterin tietojärjestelmäkokonaisuutta saattaisivat nousta jopa 2,86 miljoonaan euroon. Nuorisoala kiinnittää huomiota siitä, että komission ehdotuksen toimeenpanosta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ovat varsin merkittävät ehdotuksen odotettavissa oleviin vaikutuksiin nähden. Ei ole olemassa varmuutta, missä määrin uusi eurooppalainen rajat ylittävä yhdistysmuoto otettaisiin kansalaisyhteiskunnan käyttöön jäsenvaltioissa. Suomessa nykyisin vain pienellä osalla rekisteröityvillä yhdistyksillä on säännöissä määriteltynä sellaista kansainvälistä toimintaa, joka voisi soveltua ECBA:na toimimiseen. Nuorisoala painottaa, että on välttämätöntä huolehtia siitä, että mahdollisia ehdotuksen toimeenpanosta aiheutuvia tietojärjestelmäkokonaisuuden kustannuksia ei rahoiteta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelymaksuja korottamalla.
  • Nuorisoalan näkemyksen mukaan valtioneuvoston tulisi neuvotteluissa voimakkaasti pyrkiä siihen, että Suomessa rekisteröitävää eurooppalaista rajat ylittävää yhdistystä koskeva sääntely vastaisi mahdollisimman pitkälle kansallista yhdistystä koskevaa sääntelyä. Erityisen kielteisesti tulee suhtautua direktiiviehdotuksen mukaiseen laajamittaisen taloudellisen toiminnan sallimiseen eurooppalaiselle rajat ylittävälle yhdistykselle, sillä tällainen säätely loisi tilanteen, jossa eurooppalaiselle rajat ylittävälle yhdistykselle sallittaisiin laajamittaisempi taloudellinen toiminta kuin kansallisen yhdistystä koskevan sääntelyn piirissä olevalle yhdistykselle.
  • Nuorisoala yhtyy valtioneuvoston näkemykseen siitä, että direktiiviehdotuksen yhdenvertaista kohtelua ja pääsyä julkisista lähteistä saatavaan rahoitukseen koskevia säännöksiä tulee tarkentaa pitkälle menevien ja vaikeasti ennakoitavien vaikutusten välttämiseksi.

Helsingissä 27.11.2023

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182

juuso.luomala@nuorisoala.fi

Katso myös