Allianssin asiantuntijalausunto oikeusministeriölle valtioneuvoston asetuksesta mikroyhdistysten tilinpidosta

Lausunnot 29.5.2023

Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi mikroyhdistysten tilinpidosta

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten oikeuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin jäseninä on yli 140 nuorisojärjestöä ja muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä – käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisotyötä tekevät järjestöt.

Oikeusministeriölle

Asetusehdotuksella esitetään annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta. Annettava esitys on uudistuneen yhdistyslain 37 a §:n edellyttämä asetus, joka sisältää tarkemmat säännökset pykälän mukaisesta kevyemmän tilinpidon mallista alle 30 000 euron vuosittaisella liikevaihdolla toimiville yhdistyksille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Nyt ehdotettu asetus on siis linjassa uudistetun yhdistyslain kanssa.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on kannattanut pienimpien yhdistyksen kevyemmän tilinpidon mahdollisuutta jo osallistuessaan yhdistyslain muutosten valmisteluun. Olemme kuitenkin jo aiemmin todenneet, että niin sanotun kevennetyn tilinpidon säätelyn tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista.

Jaamme edelleen usean muun asiantuntijan kanssa huolen siitä, että kevyemmän tilinpidon mallia ei ole onnistuttu laatimaan riittävän yksinkertaiseksi, jotta sillä todellisuudessa olisi edellytyksiä tulla laajempaan käyttöön pienimpien yhdistyksen keskuudessa. Olemme aiemmissa asiantuntijalausunnoissa tuoneet esiin, että nähdäksemme yhdistyslain 37 a §:n säännös on liian monimutkainen. Myös nyt ehdotettu asetus on laajuudessaan ja monimutkaisuudessaan todennäköisesti monelle pienen yhdistyksen toimijalle liian vaikeaselkoinen. Suurimmalle osalle mikroyhdistyksistä lieneekin esitetyn yksityiskohtaisen säätelyn vuoksi jatkossakin hallinnollisesti kevyintä laatia kirjanpito aiempaan tapaan kirjanpitolain mukaisesti.

Pykäläkohtaisia huomioita asetusehdotuksesta:

Asetusehdotuksen 6 §:ssä (käteisellä rahalla toteutettavat tapahtumat) esitetään säädettäväksi, että kustakin kassakirjan merkinnästä tulee käydä selvästi ilmi maksun peruste ja tieto siitä, keneltä maksu on saatu tai kenelle maksu on suoritettu. Vastaavankaltaista vaatimusta asiakkaan yksilöintitietojen merkitsemisestä kassakirjaan ei ole kirjanpitolaissa. Näkemyksemme mukaan on perusteetonta vaatia pienempiä yhdistyksiä tunnistamaan esimerkiksi järjestämiensä myyjäisten jokainen asiakas erikseen.


Asetusehdotuksen 11 §:ssä (vuosilaskelman liitetiedot) esitetään säädettäväksi, että velkaluettelosta tulee yksityiskohtaisesti ilmetä erikseen lainat ja sitoumukset hallituksen jäsenille pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti eriteltyinä. Ottaen huomioon yhdistyslain esteellisyyssäännökset lienee perusteltua kysyä, millainen voisi olla pienen yhdistyksen ja sen hallituksen jäsenen välinen velkasuhde, jossa hallituksen jäsenen yksityinen etu ei edes saattaisi olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Näin ollen asetusehdotuksen mukaisia velkoja ei lähtökohtaisesti tule olla, minkä vuoksi niihin liittyvät erilliset kirjaukset velkaluettelossa eivät liene tarpeellisia.


Helsingissä 20.4.2023

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182

juuso.luomala@nuorisoala.fi

Avainsanat:

Katso myös