Allianssin asiantuntijalausunto valtioneuvostolle Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmasta

Lausunnot 16.8.2023

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kiittää valtioneuvostoa mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden tilasta. Lausunto perustuu Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaan ja se annetaan osaksi hallituksen tulevaa tiedonantoa.

Toimintaohjelman keskeisimmät tavoitteet

Allianssi pitää toimintaohjelman seuraavia tavoitteita keskeisimpinä:

 • Kasvatetaan tietoisuutta rasismista ja sen eri muodoista.
 • Vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista eri tasoilla.
 • Puututaan vihapuheeseen systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä.

Erittäin tärkeää syrjimättömyyden edistämisessä, tässä tapauksessa rasismin torjumisessa, on kehittää indikaattoreita ja seurantamalleja syrjinnän tunnistamiselle, ja siten syrjintään eri asiayhteyksissä selvitys- ja tutkimustiedon pohjalta järjestelmällisesti puuttuen. Indikaattoreilla ja seurantamalleilla voidaan parhaimmillaan esimerkiksi saada kiinni moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuodoista yksilötasolta lähtien, sekä havainnoida rakenteellisen syrjinnän ilmiöitä, kuten anti-gender-liikehdintää ja sen vaikutuksia syrjimättömyyden toteutumiselle. Näin voidaan luoda vaikuttavia käytäntöjä muun muassa varhaiskasvattajille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille osana varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia, työnantajille rekrytointisyrjinnän kitkemiseksi, sekä esimerkiksi työkaluiksi turvallisuusalan ja lainkäyttöviranomaisten toimintaan.

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman tavoitteet ovat EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelman (2020-2025) mukaisia, joiden perusteella EU:n jäsenvaltioiden tulee esimerkiksi kiinnittää huomiota yksilö- ja rakennetason syrjintäkokemusten tiedonkeruuseen sekä yhteiskunnan rasismin historiantuntemuksen lisäämiseen. Toimintaohjelman tavoitteet toimenpiteineen edistävät myös yhdenvertaisuuslain (1325/2014) asettamien velvoitteiden toteutumista, sekä yhdenvertaisuuden edistämisen että syrjinnän vastatoimien toimeenpanon osalta.

Toimintaohjelman erityisen hyödylliset toimenpiteet

Allianssi pitää toimintaohjelman seuraavia toimenpiteitä keskeisimpinä:

 • Konseptoidaan kansallisen syrjinnän vastaisen osaamiskeskuksen malli ja pilotoidaan sen toimintaa.
 • Luodaan rakenteellisen syrjinnän seurantamalli: työpajat, tiedonkeruu ja esiselvitys (mukaan lukien tutkimuskatsaus rasismiin Suomen historiassa ja sen heijastumiin nyky-yhteiskunnassa).
 • Selvitetään nuorisoalan järjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta ja selvityksen pohjalta laaditaan suositukset ja yhdenvertaisuussuunnitelmien seurantamalli.
 • Kehitetään uusia keinoja vähemmistönuorten (esim. romaninuoret) osallistumisen edistämiseksi Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon valvonnassa.

On ensisijaista luoda keskitettyjä rakenteita syrjinnän tunnistamiselle ja sen pohjalta vaikuttavia, eli selvitettyyn ja tutkittuun tietoon perustuvia toimia syrjimättömyyden edistämiselle. Kansallisen syrjinnän vastaisen osaamiskeskuksen pilotointi ja rakenteellisen syrjinnän seurantamallin luominen vastaavat esimerkiksi oikeusministeriön esiselvityksen suosituksiin (2023) valtion eri hallinnonalojen toimenpiteiksi rasismia vastaan.

Nuorisoalan järjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmien laadun ja vaikuttavuuden selvitys tukee yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjinnän kitkemisen systematisointia, josta hyötyy koko ala yhdenmukaisesti todennettujen käytäntöjen kautta. Vähemmistönuorten osallistumisen parantaminen Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon valvonnassa vahvistaa tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden toteutumista heitä kuullen, joita asia eniten koskee.

Muut nostot yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisestä

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaan liittyvien nostojen lisäksi Allianssi haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin toimenpiteisiin, joilla edistettäisiin muun muassa Suomen YK:n yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (2022) saamien palautteiden toimeenpanoa:

 • Vakiinnutetaan antirasistinen pedagogiikka osaksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia, sisältäen varhaiskasvatuksen opettajien ja opettajien osaamisen varmistamisen osana tutkintojen perusopintoja.
 • Ohjataan kasvatus- ja nuorisoalan henkilöstölle resursseja lisäkoulutukseen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden teemat tulee ottaa osaksi alojen peruskoulutusta, jotta muun muassa nuoriso-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöjen velvoitteita pystytään toteuttamaan tosiasiallisemmin.
 • Toteutetaan kansallista Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmaa (2021-2024) täysimääräisesti osana Suomen sisäistä ja ulkoista turvallisuuspolitiikkaa, esimerkiksi nuorten osallisuuden takaamiseksi hyvien väestösuhteiden vahvistamisessa.
 • Säädetään vihapuhe rangaistavaksi koko EU:ssa. Kirjataan vihapuhe ja viharikokset EU-perussopimuksessa lueteltujen rikosten listaan.

Touko Niinimäki

Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja koulutusasiantuntija

044 416 5235

touko.niinimaki@nuorisoala.fi

Katso myös