Allianssin lausunto hallituksen esityksestä laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Lausunnot 4.5.2022

Asia: HE 47/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Teema: yhdistyslakiin esitettävät muutokset

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin jäseninä on yli 140 nuorisojärjestöä ja muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä – käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan järjestöt.

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Hybridikokouksiin ja etäkokouksiin liittyvät esitykset

Hallituksen esityksen mukaan etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuuston hybridikokoukseen olisi jatkossa mahdollista yhdistyksen hallituksen päätöksellä, ellei yhdistyksen säännöissä ole kielletty hybridikokouksen järjestämistä tai rajoitettu sen järjestämistä tiettyihin asioihin. Näin ollen hybridikokousten osalta ehdotettu sääntely pitkälti vakiinnuttaisi koronpandemian aikana säädettyjen poikkeamislakien nojalla vallinneen oikeustilan. Arviomme mukaan voimassa olleet poikkeamalakien säädökset ovat olleet tarpeellisia ja ne ovat pääosin osoittautuneet toimiviksi. Tietoomme ei ole myöskään tullut nuorisoalan järjestöistä tilanteita, joissa poikkeamislakien mahdollistama etäosallistuminen olisi johtanut riitaisuuksiin.

Allianssi kannattaa esitystä hybridikokousten vakiinnuttamisesta yhdistyslakiin. Esitetty muutos on modernin yhdistystoiminnan kannalta perusteltu ja tarpeellinen ja arviomme mukaan se helpottaisi myös nuorisoalan järjestöjen toimintaa, sillä se esimerkiksi mahdollistaisi yhdistyksen toimintaan osallistumisen nykyistä helpommin myös toiselta paikkakunnalta käsin, helpottaisi reagointia yllättäviin tilanteisiin sekä turvaisi yhdistyksen päätöksentekokyvyn ja siten myös jäsendemokratian toteutumisen erilaisissa yhdistyksissä. Arviomme mukaan jäsenten päätösvallan hybridikokousten järjestämisestä myös jatkossa turvaa se, että jatkossakin yhdistys voisi säännöillään estää tai rajoittaa etäosallistumista.

Allianssi kannattaa myös esitettyjä säädöksiä ilman kokouspaikkaa pidettävistä yhdistyksen kokouksista. Uusi kokousmuoto on tarpeellinen, mutta koska kyseessä on uudesta sääntelystä, pidämme perusteltuna hallituksen esityksen mukaisesti, että esityksen mukaisesti yksinomaan etänä pidettävän yhdistyksen kokouksen järjestämisen edellytyksenä olisi, että sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Hallituksen esityksen mukaan voimassa olevan lain mukaisen erillisen äänestys- ja vaalijärjestyksen laatiminen ja hyväksyminen yhdistyksen kokouksessa ei olisi enää tarpeen etäosallistumisen ja etäkokouksien osalta. Allianssi kannattaa esitystä myös tältä osin. Arviomme mukaan erillisen äänestys- ja vaalijärjestyksen vaatiminen etäosallistumisen edellytyksenä olisi turhan byrokraattinen menettely. Esitetty sääntely on arviomme johdonmukainen yhdistyslain muun säätelyn kanssa ja jättää yhdistyksen hallitukselle sekä valtuutuksen että velvollisuuden tarkempien ohjeiden antamiseen.

Mahdollisuus sitovaan ennakkoilmoittautumiseen

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa yhdistyksen säännöissä voitaisiin määrätä, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä olisi ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Esitetyssä pykälässä säädettäisiin myös, että jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen vain tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin ja kutsussa on mainittu tällaisen yhdistykselle ilmoitettavan osallistumistavan sitovuudesta. Lisäksi esitetyssä pykälässä säädettäisiin myös, että yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että määrätyn ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.

Allianssi kannattaa hallituksen esitystä sitovan ennakkoilmoittautumisen mahdollisuuden lisäämisestä yhdistyslakiin, sillä kokouksen käytännön järjestelyt saattavat hyvinkin edellyttää tarkkaa tietoa kokouksen osallistujamäärästä.

Muut kommentit

Muilta osin Allianssilla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen. Allianssi haluaa erikseen kiittää oikeusministeriötä avoimesta lainvalmistelusta ja laajasta vuoropuhelusta kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.


Helsingissä 4.5.2022

Juuso Luomala, talous- ja hallintojohtaja

juuso.luomala@nuorisoala.fi

Katso myös