Asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle ajokorttilain muuttamisesta

Lausunnot 20.5.2022

Asia: HE 70/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa
sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa työtä tai
vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin jäseninä on noin 140 nuorisojärjestöä ja
muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä – käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan
järjestöt.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Kiitämme valiokuntaa mahdollisuudesta lausua ajokorttilain muuttamisesta.

Mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen on nuorille tärkeää. Esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden vähäisestä joukkoliikenteestä johtuen auto voi olla nuorelle ainoa vaihtoehto päästä liikkumaan kouluun, harrastuksiin tai töihin. Erityisesti ammatillisessa
koulutuksessa oppiminen on siirtynyt entistä enemmän työelämään, jolloin nuorten tarpeet liikkua vaihtelevien työvuorojen mukaan ja myös muualle kuin oppilaitokseen lisääntyvät. Auton käyttö voi myös mahdollistaa asumisen pidempään lapsuudenkodissa, ilman tarvetta muuttaa isommalle paikkakunnalle opintojen ja työssäoppimispaikkojen perässä.

17-vuotiaiden kuljettajien rajoitettu ajo-oikeus asettaa 17-vuotiaat kuljettajat eriarvoiseen asemaan muiden kuljettajien kanssa. Nuorten tilanteet ovat moninaisia, joten ajaminen myös yöaikaan ja useamman matkustajan kuljettaminen voi olla tarpeen. Rajoitusten sijaan on tärkeää panostaa riittävään ajo-opetukseen ja riskientunnistamiskoulutuksiin.

Hallitusohjelman tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon eli siihen, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä. Poikkeuslupien yleistyttyä 17-vuotiaiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet. He myös syyllistyvät ajokieltorikkomuksiin useammin
kuin vanhemmat kuljettajat, ja sitä kautta voivat olla vaaraksi sekä itselleen että muille. 17-vuotiaille myönnettävien ajokorttien määrän lisääntyessä myös onnettomuudet saattaisivat lisääntyä, joten lakiesitys voi olla ristiriidassa nollaskenaarion kanssa.
Suomessa nuorten suhteellinen osuus kaikista liikenteessä vakavasti loukkaantuneista on Euroopan suurin. Liikennejärjestelmään tehtäviä uudistuksia on tärkeä toteuttaa niin, että yhä harvempi nuori loukkaantuu tai menehtyy.

Lakiesityksen mukaan ajokortin voisi hankkia 17-vuotiaana huoltajan suostumuksella. Huoltajat eivät kuitenkaan nähdäksemme ole oikea ja osaavin taho arvioimaan auton kuljettamiseen tarvittavia taitoja. Se myös asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan keskenään, sillä perheet ovat hyvin erilaisissa asemissa esimerkiksi sosioekonomisesti.

Liikennejärjestelmää kokonaisuudessaan tulee kehittää vähähiilisempään suuntaan. On tärkeää, että yksityisautoilun lisääminen ei ole ainoa ratkaisu nuorten liikkumistarpeeseen vastaamiseen, vaan samalla kehitetään joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Ympäristönäkökulmasta nuoria tulisi myös kannustaa kimppakyyteihin, mihin oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa ei ohjaa.

Helsingissä 20.5.2022


Avainsanat:

Katso myös