Vuosikokoukset

Årsmöten på svenska

Tervetuloa nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kevätkokoukseen!

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 15.5.2024 klo 15.30 Kuntatalolle Helsinkiin (Toinen linja 14, 00530 Helsinki). Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 15.00.

Kokouksen asialistalla on kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, poliittinen tavoiteohjelma sekä vaalivaliokunnan valitseminen. Kaikki kokouksessa käsiteltävät päätösasiakirjat ladataan kevätkokouksen materiaalipankkiin viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittaudu kokoukseen Lyytin kautta viimeistään 7.5.2024. Huomaathan, että valtakirjan voi allekirjoittaa myös etukäteen sähköisesti VismaSign-palvelussa.

Kokouksen esityslista löytyy tämän sivun lopusta.

Muutosesitykset poliittiseen tavoiteohjelmaan

Kokouksen sujuvoittamiseksi hallitus pyytää, että jäsenet tekisivät mahdolliset muutosesitykset kokouksessa käsiteltävään poliittiseen tavoiteohjelmaan jo ennen kokousta viimeistään 13.5.2024. Muutosesitykset tulee jättää sähköisen lomakkeen kautta. Muutosesitys tulee esitellä suullisesti myös kevätkokouksessa.

Kevätkokousseminaari: Kunta x Nuoret

Ennen kevätkokouksen alkua järjestämme ajankohtaisen Kunta x Nuoret -seminaarin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Seminaari järjestetään Kuntatalolla ennen kevätkokousta klo 12-15. Seminaarissa keskustellaan alan asiantuntijoiden kanssa kuntakentän tilanteesta, nuorten osallisuudesta ja kuntatalouden tilasta nuorisoalan näkökulmasta. Seminaarissa julkistetaan myös kattavan kyselyn tulokset, jotka paljastavat, mitä kuntapäättäjät todella ajattelevat nuorista ja millaisia näkemyksiä heillä on muun muassa nuorten työllisyydestä, yhdenvertaisuudesta ja hyvinvoinnista.

Olet tervetullut osallistumaan seminaariin, vaikka et varsinaiseen kevätkokoukseen paikalle jäisikään! Seminaariin ilmoittaudutaan Lyytin kautta viimeistään 7.5.2024. Huomaathan, että seminaariin on erillinen ilmoittautuminen.

Esitykset vaalivaliokuntaan

Kevätkokouksessa valittavan vaalivaliokunnan tehtävä on valmistella syyskokouksessa käytäviä nuorisoalan kattojärjestön varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten vaalia. Pyydämme nuorisoalan toimijoilta perusteltuja esityksiä vaalivaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi. Huomioittehan esityksissänne, että työssään onnistuakseen vaalivaliokuntaehdokkaiden on tunnettava monipuolisesti Allianssin ja nuorisoalan toimintaa sekä toimijoita. Esitykset tulee toimittaa talous- ja hallintojohtajalle sähköpostitse juuso.luomala@nuorisoala.fi viimeistään 7.5.2024. Hallituksen työvaliokunta valmistelee kevätkokoukselle esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanoksi. Hallitus on linjannut, että esitettävän valiokunnan tulee edustaa kattavasti nuorisoalan toimijoita ja koostua 6-8 jäsenestä puheenjohtaja mukaan lukien.

Lisätietoja

Lisätietoja kevätkokouksesta antaa talous- ja hallintojohtaja (juuso.luomala@nuorisoala.fi), käytännön järjestelyissä apua saa osoitteesta info@nuorisoala.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Aleksi Sandroos, puheenjohtaja
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Helsingissä 11.4.2024

Äänioikeus kokouksessa 

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1000 – 1 edustaja
  • yli 1000 mutta enintään 5000 – 2 edustajaa
  • yli 5000 mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
  • yli 20.000 mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.

Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

(Allianssin säännöt, 7 §)

Kevätkokouksen 2024 esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousvirkailijoiden valinta: a) puheenjohtajan valinta, b) kokoussihteeristön valinta, c) kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja d) ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi: a) äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen
5. Raportti toiminnasta 1.1.–14.5.2024
6. Toimintakertomus 2023
7. Tilinpäätös 2023
8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
9. Vaalivaliokunnan valinta
10. Poliittinen tavoiteohjelma
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Katso myös