Äänestys- ja vaalijärjestys

1. Yleistä

Allianssin kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, Allianssin sääntöjä sekä yleistä kokouskäytäntöä. Tämä äänestys- ja vaalijärjestys täydentää edellä mainittuja antamalla äänestyksiä ja vaaleja koskevat määräykset. 

2. Äänioikeus

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1000 – 1 edustaja
  • yli 1000 mutta enintään 5000 – 2 edustajaa
  • yli 5000 mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
  • yli 20.000 mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.

Yhteisöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Äänestykset

Päätökset Allianssin kokouksissa ja toimielimissä tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Kokouksen puheenjohtaja voi päättää koeäänestyksestä ja siitä, miten se toimitetaan. Jos kokouksen puheenjohtaja katsoo, että toimitettu koeäänestys on antanut kiistattoman tuloksen, voi kokous ratkaista asian sen mukaan. Muussa tapauksessa toimitetaan varsinainen äänestys.

4. Vaalit

Yhden henkilön vaalissa valittavan tulee saada ehdoton enemmistö järjestön kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella ei kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, johon pääsevät seuraavalle äänestyskierrokselle kaksi eniten ääniä saanutta ehdo­kasta. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi.

Muissa henkilövaaleissa nou­da­te­taan yhdistys­lain 29 § 3.1 mu­kais­ta suh­teellista listavaa­lia. Vaalissa käytetään ehdokaslistoja, joilla voi olla yksi tai useampia nimiä. Jos listalle on ase­tettu enem­män kuin yksi henkilö, on listalla olevien henkilöiden keskinäinen järjestys määrättävä etukäteen. Hallitusta valittaessa on ehdokaslistalla oltava val­miina esitys varsinaisesta ja varajäsenestä rinnan sekä näiden ehdo­kasparien keskinäisestä järjestyksestä ehdo­kaslistalla.

Useamman henkilön vaalissa kukin ääni annetaan ehdokas­listalle koko­naisuudessaan.  Ääntenlaskussa ehdokaslis­talla ensim­mäiseksi merkitty saa ver­taus­luvukseen koko listan saaman äänimäärän, toiseksi merkitty puolet siitä, kolmanneksi merkitty kolmasosan ja niin edelleen. Valituksi tulee ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyk­sessä niin monta kuin on valittavia.

Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdelle ehdokaslistalle. Ehdokkuuteen on saatava ehdolle asettuvan suostumus.

5. Etäosallistuminen

Allianssin hallitus päättää, voiko kokoukseen osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (etäosallistuminen) kokouksen aikana. Hallitus päättää etäosallistumiseen käytettävästä tietoliikenneyhteydestä ja muusta teknisestä apuvälineestä. Kokouksen kokouskutsussa on ilmoitettava mahdollisuudesta etäosallistumiseen. Hallitus voi päättää, että etäosallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen. Tällöin jäsenen tai jäsenen valtuuttaman kokousedustajana on ilmoitettava etäosallistumisesta hallituksen määräämänä aikana. Ilmoitusvelvollisuudesta ja sen määräajasta on mainittava kokouksen kokouskutsussa. Kokouksen koollekutsumisaika lasketaan viimeistä ilmoittautumispäivästä. Kokousedustajan etäosallistuminen ja etäosallistumisoikeus todennetaan kokouksessa luotettavalla tavalla.

Kokouksen aikana etäosallistuminen on järjestettävä siten, että etäosallistujilla on mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä, tehdä esityksiä sekä osallistua asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon yhdistyslain, Allianssin sääntöjen ja tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti. 

Hallitus voi päättää, että kokouksessa äänestyksissä ja vaaleissa käytetään sähköisiä äänestys- ja vaalijärjestelmiä. Hallitus voi päättää, että sähköisiä äänestys- ja vaalijärjestelmiä käytetään vain etäosallistumisessa. 

Hallitus voi antaa tarkentavia ohjeita etäosallistumisessa käytettävien tietoliikenneyhteyksien ja muiden teknisten apuvälineiden sekä sähköisten äänestys- ja vaalijärjestelmien käytöstä. 

6. Teknisen häiriön vaikutukset

Mikäli kokousta avattaessa tai kokouksen aikana esiintyy tekninen häiriö, joka estää etäosallistujien tai osan heistä osallistumisen kokoukseen tai sen päätöksentekoon, voidaan kokous puheenjohtajan päätöksellä tilapäisesti keskeyttää korjausten edellyttämäksi ajaksi, mikäli häiriö on kokouksen teknisistä järjestelyistä johtuva tai se aiheutuu laajasta yleisten tietoliikenneyhteyksien häiriötä. 

Jos teknistä häiriötä ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, puheenjohtaja voi päättää kokouksen jatkamisesta ilman niitä etäosallistujia, jotka häiriön takia eivät voi kokoukseen osallistua. Mikäli tekninen häiriö vaikuttaa kokouksen päätöksentekoon erityisen merkittävästi, kokous voi päättää kokouksen keskeyttämisestä ja siirtämisestä. 

Katso myös