Uutiset

Sinustako nuorisodelegaatti? Haemme kuutta nuorta vaikuttamisen paikoille

Uutiset 3.11.2021

Nuori, kiinnostaako kansainvälinen vaikuttaminen? Hae nuorten YK-, Unesco-, EU-, NORDBUK-, ilmasto- tai luontodelegaatiksi! Hakua on jatkettu – lähetä hakemuksesi 24.11. mennessä!

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Delegaatit tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden nuorten, nuorisoedustajien ja sidosryhmien kanssa eri tasoilla: kansallisesti, pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti. Delegaatit myös viestivät toiminnastaan muille nuorille ja innostavat muita nuoria mukaan.

Järjestämme nyt ensimmäistä kertaa haun, jossa avoinna on useita delegaattipaikkoja. Jos haluat edistää nuorten tavoitteita YK-järjestöissä, EU:ssa tai Pohjoismaiden ministerineuvostossa, nostaa nuorten kantoja esiin päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa sekä toimia yhdessä muiden nuorten kanssa, tämä voi olla sinun juttusi! Vaikuttamisen teemoja ovat mm. ilmasto, luonnon monimuotoisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nuorisopolitiikka sekä tiede. Delegaattien toimikausi on kaksi vuotta, 1.1.2022 – 31.12.2023.

Nuorisodelegaatit sitoutuvat osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: yhteistyö, yhdenvertaisuus, osallisuus ja kestävyys. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut luonnollisesti korvataan.

Hakijan tulee olla:

 • nuori (18 – 28 -vuotias)
 • tehtävään koko ajaksi sitoutunut ja
 • asua Suomessa

Menestyksekäs nuorisodelegaatin tehtävän hoitaminen edellyttää

 • halua oppia, kehittyä ja heittäytyä uusiin tilanteisiin
 • kiinnostusta ja jonkin verran tuntemusta tehtävään liittyvistä teemoista sekä instituutioista ja
 • kokemusta nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä toimimisesta
 • halua ja kiinnostusta osallistaa muita nuoria
 • tehtävän priorisointia ja mahdollisuuden varata aikaa sen hoitamiseen
 • hyviä ajanhallinta- ja organisointitaitoja
 • hyvää kielitaitoa

Arvostamme myös

 • esiintymistaitoa
 • kokemusta ja osaamista sosiaalisen median käytöstä sekä
 • taitoa kirjoittaa tekstejä

Eri positioista ja niihin liittyvistä vaatimuksista kerrotaan tarkemmin alempana. Klikkaa tehtävää saadaksesi siitä lisätietoja.

YK-nuorisodelegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Nimitimme ensimmäisen nuorten ilmastodelegaatin vuodelle 2011. Lisäksi olemme nimittäneet nuorisodelegaatteja ja -edustajia moniin kansainvälisiin, ml. Unescon ja EU:n, kokouksiin.

Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää nuorten äänen kuulumista, päästä vaikuttamaan nuorten asioihin ja kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan. Delegaatin tukena ovat Allianssin – ja YK-nuorisodelegaatin osalta myös Suomen YK-liiton – toimistot sekä luottamushenkilöt. Yhteistyötä tehdään läheisesti myös ministeriöiden ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nuorisodelegaatit osallistuvat Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän kokouksiin. Delegaateille ja heitä tukeville organisaatioille pyritään sopimaan selkeät, säännölliset yhteydenpidon tavat. YK-nuorisodelegaatti osallistuu tarvittaessa myös YK-liiton hallituksen kokouksiin. Vuoden painopisteistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä Allianssin kv-ryhmän kanssa, ja YK-nuorisodelegaatin osalta YK-liiton kanssa.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Hakemuksia arvioidessa kokemukseksi lasketaan kaikki tehtävään liittyvä hyödyllinen kokemus, ml. vapaaehtoistyö, järjestötyö, harrastustoiminta, erilaiset kurssit ja koulun ulkopuolinen oppiminen sekä työkokemus.

Haku päättyy 24.11.2021 klo 23.59. Voit hakea samalla lomakkeella yhteen tai useampaan tehtävään. Hakulomakkeessa sinua pyydetään mm. kertomaan ikäsi ja yhteystietosi, mihin tehtävään tai tehtäviin haet, suosittelijasi tiedot sekä mihin teemoihin haluaisit keskittyä.

Lähetä hakemus verkossa täällä (linkki).

Liitä mukaan suomenkieliset liitteet:

 1. Motivaatiokirje (max. 1 x A4), jossa kerrot:
 • miksi haet paikkaa/paikkoja
 • miksi juuri sinä olisit hyvä nuorisodelegaatti
 • mitä haluaisit delegaattina tehdä
 1. Ansioluettelosi (max 1 x A4), josta tulee ilmi koulutuksesi ja kokemuksesi
 2. Suosituskirje, mieluiten järjestöstä tai muulta taholta, jossa olet toiminut nuorena aktiivina

Valitsemme 3 – 5 hakijaa haastateltavaksi kuhunkin positioon. Päätöksen valinnoista tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 16.12.2021. Valituille henkilöille järjestetään tämän jälkeen perehdytystä tehtävään.

YK-nuorisodelegaatti

Suomen kaksi YK-nuorisodelegaattia edustavat nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuvat tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. YK-nuorisodelegaatin kausi kestää kaksi vuotta, joista ensimmäinen toimitaan ns. junioridelegaatin roolissa ja toinen vuosi taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden. Delegaatit jakavat tehtäviä ja toimivat tiiviisti yhteistyössä keskenään. Vanhempana delegaattina toimii vuonna 2022 Katri Leppälaakso. Tehtävään sisältyy osallistuminen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä 2022 sekä mahdollisesti osallistuminen muihinkin kansainvälisiin kokouksiin. Valitsemme YK-nuorisodelegaatin yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa, ja siten delegaatti sitoutuu myös YK:n arvoihin.

Toivomme, että:

 • viestit sujuvasti englanniksi
 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta YK-järjestöistä ja teemoista

YK-nuorisodelegaatin paikkaa hakiessa voit  ilmoittaa teemapainopisteen, jota haluaa edistää omalla delegaattikaudellasi. Aiemmin delegaattien teemoja ovat olleet mm. mielenterveys, urheilu ja rauha, maahanmuutto sekä sukupuolittunut väkivalta ja tasa-arvo.

Unesco-nuorisodelegaatti

Unesco-nuorisodelegaatti osallistuu Unescon yleiskokoukseen osana Suomen delegaatiota ja Unescon nuorisofoorumiin sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan muuhunkin Unescoon liittyvään valmisteluun, erityisesti tieteen ja tutkimuksen aloilla.

Nuorisodelegaatti on ollut myös kutsuttuna asiantuntijana Suomen Unesco-toimikunnan kokouksissa. Toimikunta koostuu koulutuksen, tieteen, viestinnän, ja kulttuurin asiatuntijoista, ja heidän kanssaan pääset syventymään näiden aihealueiden globaaleihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Unesco-nuorisodelegaattina pääset syventämään ja kehittämään yhteistyötä globaalin yleiskokouksen lisäksi erityisesti myös muiden pohjoismaiden nuorisodelegaattien kanssa.

Unesco-nuorisodelegaatti nimitetään nyt ensimmäistä kertaa kahden vuoden kaudelle – aiemmin delegaatti on nimitetty pelkästään Unescon kokouksiin. Valittava henkilö pääsee siis myös kehittämään positiosta vaikuttavaa ja kiinnostavaa!

Toivomme, että:

 • viestit sujuvasti englanniksi
 • sinulla on kokemusta tieteen ja tutkimuksen maailmasta
 • olet kiinnostunut Unescon teemoista ja haluat olla vaikuttamassa erityisesti tieteen ja tutkimuksen kysymyksiin nuorten näkökulmasta
 • sinulla on oma-aloitteisuutta ja intoa kehittää ensimmäisenä kaksivuotisena delegaattina pestiä ja sen sisältöä, yhteistyössä muiden nuorten, Allianssin ja muiden sidosryhmien kanssa

EU-nuorisodelegaatti

Valitsemme EU-nuorisodelegaatin ensimmäistä kertaa! Delegaatti osallistuu EU:n nuorisokonferensseihin ja muihin EU-tapahtumiin, käy dialogia muiden nuorten ja EU-päättäjien, edistää nuorten osallistumista EU:n päätöksentekoon sekä kertoo EU:n ajankohtaisista tapahtumista myös muille nuorille.

Toivomme, että:

 • viestit sujuvasti englanniksi
 • olet kiinnostunut EU:n päätöksenteosta
 • sinulla on jo jotain kokemusta EU-vaikuttamisesta
 • sinulla on innostusta kehittää uutta delegaattipestiä vaikuttavaksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi yhdessä muiden nuorten, Allianssin ja muiden sidosryhmien kanssa

NORDBUK-nuorisodelegaatti

Pohjoismaista edunvalvontaa tekevä NORDBUK-delegaatti toimii Suomen nuorten edustajana Pohjoismaisessa lapsi- ja nuorisoyhteistyön komiteassa, jossa nuoret ja ministeriöiden edustajat tekevät päätökset yhdessä, sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan pohjoismaisiin projekteihin ja tapahtumiin.

Toivomme, että:

 • ymmärrät hyvin kirjoitettua ruotsia tai jotain toista skandinaavista kieltä
 • puhut ja ymmärrät hyvin englannin kieltä
 • olet kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • sinulla on ymmärrystä nuorisopolitiikan ja nuorten osallistumisen teemoista
 • sinulla on intoa ja osaamista osallistua päätöksentekoon kokouksissa yhdessä ministeriöiden edustajien kanssa

Nuorten ilmastodelegaatti

Nuorten ilmastodelegaattien tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista ilmastopoliittiseen päätöksentekoon, edistää nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisätä nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä. Ilmastodelegaatti osallistuu YK:n ilmastokokoukseen osana Suomen delegaatiota. YK:n ilmastokokoukseen osallistumisen lisäksi ilmastodelegaattien tehtäviin kuuluu nuorten ja Allianssin edustaminen erilaisissa ilmastotapahtumissa sekä mahdollisia muita kansainvälisiä kokouksia. Ilmastodelegaatit käyvät dialogia paitsi päättäjien, myös muiden nuorten kanssa, ja nostavat nuorten ääntä esiin ilmastopolitiikkaan liittyvissä tilaisuuksissa. Toimintatavat ovat usein delegaattien itse määriteltävissä – ilmastodelegaatit ovat aiemmin esimerkiksi osallistuneet Mock COP26 -kampanjaan ja järjestäneet ministerien ilmastogrillejä sekä nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Odotamme ilmastodelegaatilta ilmastoasioista viestimistä nuorille. Ilmastokysymysten ohessa delegaatit voivat pyrkiä vaikuttamaan myös muuhun ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon yhteistyössä luontodelegaatin kanssa.

Nuorten ilmastodelegaatin kausi kestää kaksi vuotta, joista ensimmäinen toimitaan ns. junioridelegaatin roolissa ja toinen vuosi taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden. Delegaatit jakavat tehtäviä ja toimivat tiiviisti yhteistyössä keskenään. Vanhempana delegaattina toimii vuonna 2022 Maija Kuivalainen.

Toivomme, että:

 • viestit sujuvasti englanniksi
 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta ilmasto- ja ympäristöasioista sekä halua vaikuttaa niihin

Nuorten luontodelegaatti

Olemme nyt nimittämässä ensimmäistä nuorten luontodelegaattia Sitran hankerahoituksen tuella! Luontodelegaatin tehtävä on siis uusi, ja pääset itse kehittämään sitä. Alustavasti delegaatin tehtäviin kuuluu mm. toimia Allianssin edustajana Suomen biodiversiteettistrategian seurantatyöryhmässä ja toimia nuorisoedustajana kansainvälisissä luontokokouksissa. Olet mukana muotoilemassa perustettavan Nuorten biodiversiteettivaikuttajien verkostoa, joka tuo yhteen aiheesta kiinnostuneita nuoria ja tukee myös delegaattia työssään. Tukenasi toimii nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen, joka toimii nuorisoedustajana mm. COP16-biodiversiteettikokouksessa.

Toivomme, että

 • viestit sujuvasti englanniksi
 • sinulla on kiinnostusta ja mahdollisesti aiempaa kokemusta luonto- ja luonnon monimuotoisuuskysymyksistä sekä halua vaikuttaa niihin
 • sinulla on intoa kehittää uutta delegaattipestia vaikuttavaksi ja innostavaksi yhteistyössä muiden nuorten, Allianssin ja muiden sidosryhmien kanssa

Lisätietoja:

Kaisa Larjomaa
Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
kaisa.larjomaa@alli.fi, +358 44 416 5292

Helena Laukko
YK-liiton toiminnanjohtaja
helena.laukko@ykliitto.fi

YK-nuorisodelegaatit
Instagram: @nuorisodelegaatit
Facebook: Nuorisodelegaatit

Nuorten ilmasto- ja biodiversiteettidelegaatti
2020 – 2021 Emma Sairanen
emma@sairanen.mobi / Instagram: @emma_ilmastodelegaatti

Unesco-nuorisodelegaatti
2019 – 2021 Adina Nivukoski
Instagram: @nivukoskiadina

NORDBUK-delegaatti
2018 – 2020 Karoliina Lång
karolina.lang@helsinki

Katso myös