Tuija Kautto: Rasisminvastaisella viikolla myös nuorisoalalla on hyvä hetki katsoa peiliin

Blogit 18.3.2024

Nuorten kohtaama rasismi ja syrjintä ovat vakavia ongelmia. Rasismi vaikuttaa suoraan nuorten hyvinvointiin, itsetuntoon ja tulevaisuudenuskoon. Se vaikuttaa kokemukseen yhteisöön kuulumisesta ja omista mahdollisuuksista sekä kuvaan suomalaisuudesta. Rasisminvastaisella viikolla on hyvä hetki muistaa, että myös nuorisotyössä jokaisen tulee toimia rasismia vastaan.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno julkaisi vuoden 2023 lopulla Kukaan ei synny vihaamaan -raportin, jossa kuvataan nuorten Suomessa kohtaamaa rasismia ja syrjintää. Kaikki raportin taustalla olleisiin dialogeihin osallistuneet nuoret olivat kokeneet rasismia. Nuoret olivat joutuneet rasismin ja syrjinnän kohteeksi esimerkiksi etnisen taustan, ulkonäön tai kielen vuoksi, ja se oli ilmennyt esimerkiksi huuteluna, nimittelynä ja ulossulkemisena. Myös nuorten olemista ja työntekoa Suomessa on kyseenalaistettu, ja heitä on kehotettu menemään takaisin ”omaan maahan”. Osa nuorista oli kohdannut myös fyysistä väkivaltaa.

Raportti kertoo karua tarinaa nuorten kohtaamasta rasismista. Se on näkynyt asunnon ja työn hakemisessa, arkisissa kohtaamisissa kaduilla ja asioinnissa virastoissa. Useat ovat kohdanneet rasismia kouluissa, niin opetuksessa kuin opinto-ohjauksessakin. Lisäksi rasismia on kohdattu esimerkiksi jalkapallojoukkueissa, joihin on ollut vaikea päästä mukaan, tuomareilta on koettu saavan herkemmin varoituksia ja katsomosta tulleeseen huuteluun ei ole puututtu. Viesti on selvä. Rasismia voi kohdata kaikkialla.

Nuoret toivovat aikuisten puuttumista

Nuoret toivovat kaikkien puuttuvan rasismiin arjessa, mutta puuttumista toivotaan etenkin aikuisilta. 

Konkreettisiksi toimenpiteiksi Etnon raportissa nuoret ehdottivat seuraavia toimia:

  1. Koulujen ja oppilaitosten aikuiset ottavat päävastuun puuttua siellä tapahtuvaan rasismiin, kiusaamiseen ja rasistiseen vitsailuun. Koulun aikuisille annetaan mahdollisuus oppia lisää rasismista ja siihen puuttumisesta. 
  2. Ketään nuorta ei jätetä yksin. Aikuiset ryhmäyttävät aktiivisesti eri taustoista tulevia nuoria koulussa, harrastuksissa ja työpaikoilla. Kunnissa järjestetään nuorille kaveritoimintaa. 
  3. Nuorille annetaan ammatillista ja vertaistukea rasismin kokemusten käsittelyyn. Toiminnasta tiedotetaan nuorille ja sitä resurssoidaan. 
  4. Työpaikat tunnistavat ja puuttuvat syrjiviin käytäntöihin harjoittelijoiden ja työntekijöiden rekrytoinnissa ja työyhteisön arjessa. 
  5. Nuorten kanssa työskentelevät aikuiset kuuntelevat nuorten toiveita ja antavat heille konkreettisia neuvoja tavoitteiden ja unelmien saavuttamiseen.

(Lähde: Henttonen, Elina; Kareinen, Janne: ”Kukaan ei synny vihaamaan” : Nuorten dialogit rasismista ja syrjinnästä, 2023)

Aikuiset eivät välttämättä aina itse käyttäydy rasistisesti, mutta puuttumattomuus on ongelma yhtälailla. Aikuisten, etenkin nuorisoalalla toimivien, tulee puuttua rasistiseen käytökseen oma-aloitteisesti aina sellaista havaitessaan. 

Kaikki lähtee meistä jokaisesta itsestämme. THL on julkaissut verkkokoulutuksen antirasismista ammattilaisille, joka tarjoaa tukea alkuun. Koulutuksen avulla voi oppia tunnistamaan rasistisia rakenteita omassa työssä, kehittämään toimintatapoja antirasistisiksi ja käsittelemään tunteita, joita aiheen teemat saattavat herättää.

Nuorisotyössä tulee toimia aktiivisesti syrjintää vastaan

Nuorisoalan toimijoiden tulee aktiivisesti luoda siltoja nuorten välille, rakentaa yhteisöllisyyttä ja tukea syrjinnän kohteeksi joutuneita. Moninaisuuden arvostamisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla lähtökohtia kaikessa nuorten parissa tehtävässä työssä.

Mitä nuorisotyössä sitten tulisi tehdä? 

Tsekkaa omassa toiminnassasi esimerkiksi nämä:

  1. Järjestäkää dialogi nuorten ja aikuisten kesken, jossa tavoitteena on kuulla kokemuksia ja lisätä ymmärrystä. Apuna voitte käyttää esimerkiksi Erätaukoa tai aiemmin mainitun Etnon raportin loppupuolelta löytyvää ohjeistusta. Dialogin tuloksia kannattaa jakaa eteenpäin omassa organisaatiossa. Voisiko näitä jakaa myös päättäjille?
  2. Onhan teillä olemassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma? Mikäli suunnitelma koskee koko organisaatiota, esimerkiksi kuntaa tai laaja-alaista järjestöä, täydentäkää suunnitelmaa tarvittaessa nuorten ja nuorisotyön näkökulmalla. Alkuun suunnitelman teossa pääset näillä ohjeilla. Kaikki mukana? -yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön on myös tarkoitettu tukemaan yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia joko koko nuorisopalveluiden tai yksittäisen nuorisotyön toiminnan tasolla. 
  3. Ottakaa toiminnassanne käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. Voitte hyödyntää Allianssin periaatteita tai laatia omat. Viestikää periaatteistanne aktiivisesti.
  4. Harjoitelkaa yhdenvertaisuutta nuorten kanssa ja lisätkää ymmärrystä puolin ja toisin. Vihapuheen vastaisia menetelmiä ja harjoituksia löydät Allianssin verkkosivuilta. Lisäksi esimerkiksi Rauhankasvatusinstituutti on julkaissut kasvatus- ja menetelmäoppaan nuorisotyöhön sekä siihen liittyvän käytännön työkalut -oppaan. Oppaat tukevat nuorisotyöntekijöitä vihapuhetilanteiden tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa nuorten kanssa.
  5. Viestikää aktiivisesti toimintanne yhdenvertaisuusperiaatteista. Kertokaa, että ette salli toiminnassanne minkäänlaista rasismia ja syrjintää, ja että puututte siihen.

Nuorisoalan tekijät näkevät ja kuulevat nuorten elämän koko kirjon, ainakin jos haluamme sen nähdä ja kuulla. Nuorten kanssa toimivien on tärkeää myös viedä eteenpäin tietoa nuorten kokemuksista. Saamme paljon arvokasta tietoa esimerkiksi nuorten kokemuksista palvelujärjestelmässä, oppilaitoksissa tai eri harrastustoiminnoissa. Emme voi jättää vastuuta puuttumisesta nuorten itsensä harteille tässäkään suhteessa. 

Rasismiin ja syrjintään puuttuminen on jokaisen nuorisoalan tekijän tehtävä.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.-23.3. Viikko muistuttaa, että työtä rasismia ja syrjintää vastaan tulee tehdä koko ajan. Tänä vuonna teemana on rasismiin puuttuminen. Vinkkejä viikkoon osallistumiseen löydät esimerkiksi Punaisen Ristin verkkosivuilta.

Tuija Kautto

Kirjoittaja on Allianssin palvelujohtaja, joka uskoo, että nuorisoalalla on käsissään avaimet rakentaa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

Katso myös