Arvonta- ja kilpailurekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, y-tunnus: 0116583-5
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@nuorisoala.fi

YHTEYSHENKILÖ
Minna Jauho
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
minna.jauho@nuorisoala.fi, 044 722 9356

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n arvonta- ja kilpailurekisteri.

YKSITYISYYDEN SUOJAAMINEN
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sitoutuu suojaamaan osallistujien yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käsittelee keräämiään henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssiin  alta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. 

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa ellei kilpailun tai arvonnan säännöistä toisin mainita.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvän viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi sekä Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviin markkinointitoimenpiteisiin niiltä osin kuin rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Henkilötietojesi käsittelyperusteena on osana kilpailua tai arvontaa antamasi suostumus.

REKISTERIN TIETOSISÄLLÖT
Arvonta- ja kilpailurekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 

  • henkilön perustiedot (muun muassa nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka)
  • tieto mahdollisesta suostumuksesta käyttää annettuja yhteystietoja Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvään markkinointiin

Arvonta- ja kilpailurekisteriin tallennetaan vain osallistujan itsensä antamia henkilötietoja.

REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry suojaa arvonta- ja kilpailurekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyä asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin. Arvonta- ja kilpailurekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien ja ulkopuolisten tapahtuman toteutukseen liittyvien palveluntarjoajien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. 
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen: oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen; 
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

TIETOJENKÄSITTELYN KESTO JA TIETOJEN POISTAMINEN
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen arvonnan tai kilpailun toimeenpanemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään maksimissaan kuusi vuotta. Tiedot poistetaan, kun tarvetta niiden säilytykseen ei enää ole tai edellä mainitut säilytysajat ovat kuluneet.

Katso myös