Kyselyrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (y-tunnus: 0116583)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@nuorisoala.fi

YHTEYSHENKILÖ
Ada Kairavuori
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
ada.kairavuori@nuorisoala.fi, 044 738 0354

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kyselyrekisteri.

YKSITYISYYDEN SUOJAAMINEN
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sitoutuu suojaamaan osallistujien yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käsittelee keräämiään henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssiin edellä mainittujen yhteystietojen mukaisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti, jotta kyselyissä vältytään roskapostivastauksilta. Henkilötietoja voidaan käyttää kyselyn vastaajien kontaktointiin myös niissä tapauksissa, kun vastaaja on siihen suostumuksensa antanut. Mahdollisen yhteydenottamisen perustelut määritellään kyselyssä suostumuksen antamisen yhteydessä, ellei toisin mainita.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvän viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi sekä Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviin markkinointitoimenpiteisiin niiltä osin kuin rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Henkilötietojesi käsittelyperusteena on osana kyselyyn vastaamista antamasi suostumus.

REKISTERIN TIETOSISÄLLÖT
Kyselyrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: 

  • henkilön perustiedot (muun muassa nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka)
  • tieto mahdollisesta suostumuksesta käyttää annettuja yhteystietoja yhteydenottamiseen esimerkiksi haastatteluja tai koordinaatioryhmien kokoontumisia varten

Kyselyrekisteriin tallennetaan vain osallistujan itsensä antamia henkilötietoja.

REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry suojaa kyselyrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyä asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin. Kyselyrekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Ellei kyselyssä erikseen toisin mainita, rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. 
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen: oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen; 
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

TIETOJENKÄSITTELYN KESTO JA TIETOJEN POISTAMINEN
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kyselyn tulosten saavuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään maksimissaan kuusi vuotta. Tiedot poistetaan, kun tarvetta niiden säilytykseen ei enää ole tai edellä mainitut säilytysajat ovat kuluneet.

Katso myös