Allianssin jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
(jäljempänä Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi)
(y-tunnus: 0116583-5)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@nuorisoala.fi

YHTEYSHENKILÖ
Juuso Luomala
p. 044 416 5202, info@nuorisoala.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n jäsenrekisteri

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käsittelee jäsenyyttä hakeneiden ja jäseneksi hyväksyttyjen tietoja. Kukin on jäljempänä erikseen myös “rekisteröity”. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käsittelee seuraavia henkilötietoja:

a. jäsenorganisaation nimi ja yhteystiedot
b. jäsenorganisaation puheenjohtajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
c. jäsenorganisaation mahdollisen toiminnanjohtajan tai muun johtavan toimihenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
d. jäsenorganisaation mahdollisen talousjohtajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
d. jäsenyyttä koskevat tiedot
e. laskutustiedot 
f. jäsenyyden hallintaa koskevat rekisterinpitäjän muistiinpanot. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Keskeinen henkilötietojen käsittelyperuste on lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä. Henkilötietoja käsitellään myös liittymisessä annettavan suostumuksen perusteella. Näiden perusteiden lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n jäsenten tietojen hallintaan. Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden mahdollistamiseksi ja jäsenyyssuhteen hoitamiseksi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n toiminnan järjestämiseksi ja jäsenpalveluiden tarjoamiseksi. 

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin sisältämät tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään jäsenyyden alkaessa ja sen aikana. Rekisteröity voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
  • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi; tai
  • henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöään henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä pääsyltä henkilötietoihin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ja sen alihankkijoiden tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalista aineistoa vältetään. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä.

Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu). Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry voi päivittää tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa.

Katso myös