Tapahtumien ja koulutusten osallistujarekisteri

15.10.2019, päivitetty 29.8.2023
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Rekisterinpitäjä
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (y-tunnus: 0116583-5) 
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 
p. 044 416 5202, info@nuorisoala.fi 

Rekisterin nimi
Allianssin tapahtumien ja koulutusten osallistujarekisteri 

Rekisterin käsittelijä
Lyyti Oy (y-tunnus: 2117752-6) 
Yliopistokatu 29B, 20100 Turku 
p. 02 480 911 91, asiakaspalvelu@lyyti.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis- ja henkilötietoja voidaan käyttää myös Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvän viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi sekä Allianssin tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviin markkinointitoimenpiteisiin. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä siten sitoutua tapahtumaan osallistumisen mahdollistavaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi sekä laskutuksen osalta lain velvoittamat kuusi vuotta. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritellyt säilytysajat ovat kuluneet. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia tai markkinointiluvan antaneita. Rekisterissä voidaan käsitellä johonkin Allianssin tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuneen antamia tapahtuman tai koulutuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Nämä rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattaa sisältää muun muassa seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot tai muut tapahtuman toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuessaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien ja ulkopuolisten tapahtuman toteutukseen liittyvien palveluntarjoajien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. 
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen: oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen; 
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Katso myös