Uutiset

Politiikkaviikko ja Nuorten vaalit tasaavat osallistumisen eriytymistä tänäkin vuonna sadoissa kouluissa ja nuorten ryhmissä ympäri maan

Uutiset 8.1.2024


Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen on vahvasti eriytynyttä muun muassa perhetaustan, koulutustason ja sukupuolen mukaan. Koulujen ja oppilaitosten demokratiakasvatus on yksi keskeisimmistä keinoista, joilla varmistetaan, että nuoret kokevat kuuluvansa yhteiskuntaan ja voivansa vaikuttaa esimerkiksi äänestämällä vaaleissa. Tällä viikolla vietettävät Politiikkaviikko ja Nuorten vaalit tarjoavat demokratiakasvatusta tälläkin kertaa yli 700:ssa koulussa, oppilaitoksessa ja nuorten ryhmässä ympäri Suomen.

Nuoret jättävät äänestämättä, koska kokevat, etteivät he tunne valtakunnan politiikkaa tarpeeksi hyvin. Osa nuorista ei myöskään tiedä, miten äänestäminen konkreettisesti tapahtuu. Kokemusta sisäisestä kansalaispätevyydestä eli koetusta kyvystä ymmärtää ja vaikuttaa yhteiskuntaan voidaan vahvistaa tarjoamalla monipuolista ja konkreettista demokratiakasvatusta nuorille tutuissa ympäristöissä.

“Demokratiakasvatuksella varmistetaan, että nuoret perhetaustasta tai koulutustasosta riippumatta sitoutuvat äänestämisen kaltaisiin demokratian keinoihin myös tulevaisuudessa. Demokratiakasvatukseen ja yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyyn jo nuorellakin iällä pitäisi panostaa etenkin kouluissa ja oppilaitoksissa nykyistä huomattavasti enemmän, jotta kukaan nuori ei jättäisi äänestämättä ainakaan sen vuoksi, ettei tiedä, miten äänestetään”, kertoo Politiikkaviikkoa ja Nuorten vaaleja koordinoivan Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Iina Helenius

Äänestämisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen eriytymisen johdosta tietyt ryhmät ovat aliedustettuina suomalaisessa päätöksenteossa. Nuoret miehet ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt äänestävät vähemmän, minkä lisäksi äänestäminen periytyy huoltajilta lapsille muun muassa sen mukaan, äänestävätkö huoltajat itse. 

Äänestäminen eriytyy vahvasti myös iän mukaan: kevään 2023 eduskuntavaaleissa 18–24-vuotiaiden ikäryhmästä 58 % antoi äänensä, kun 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä äänestysprosentti oli 79,8 %. Vanhemmat ikäluokat äänestivät siis noin 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin alle 25-vuotiaat. 

Myös Sitran tuoreen selvityksen mukaan 20–30-vuotiaat nuoret aikuiset kokevat vanhempia kansalaisia useammin, että heidän osaamisensa ja tietonsa ovat puutteellisia yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Nuoret kokevat iäkkäämpiä kaksi kertaa useammin, että yhteiskunnallinen osallistuminen on monimutkaista ja vaatii liikaa vastuunkantoa. Samalla nuoret aikuiset olisivat kuitenkin muita ikäluokkia halukkaampia osallistumaan nykyistä enemmän, jos saisivat tukea alkuun pääsyssä.

Politiikkaviikko ja Nuorten vaalit vievät politiikkaa nuorten ympäristöihin

Tällä viikolla kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotaloilla ja muissa nuorten ryhmissä yli kahdessasadassa kunnassa vietetään yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikkoa. Samaan aikaan järjestetään myös Nuorten vaalit, joka on valtakunnallinen äänestystapahtuma kaikille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissa presidentinvaaleissa. 

Politiikkaviikko ja Nuorten vaalit opettavat lapsille ja nuorille yhteiskunnallisen osallistumisen valmiuksia ja tasaavat esimerkiksi perhetaustasta johtuvia eroja. Nuorten vaalien äänestystapahtuma antaa konkreettisen kokemuksen äänestämisestä, jotta kynnys varsinaisissa vaaleissa äänestämiseen myös aikuisiällä madaltuisi.

Politiikkaviikolla käsitellään erilaisin harjoituksin ja oppimateriaalein esimerkiksi presidentinvaaleja ja ehdokkaita, puolueen ja valitsijayhdistyksen roolia presidentinvaaleissa, kansainvälistä vaikuttamista ja Suomea osana Euroopan unionia, sekä perehdytään arvoihin osana yhteiskunnallista keskustelua.

Vaikka et osallistuisi Nuorten vaaleihin tai Politiikkaviikkoon, voit tukea nuorten demokratiakasvatusta myös muilla keinoin. Näiden vaalien alla on hyvä kehottaa äänestysikäisiä nuoria tutustumaan presidenttiehdokkaisiin ja käymään äänestämässä. Äänestäminen on yksi helpoimmista keinoista saada nuorten ääni kuuluviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorten vaalien tulokset julkistetaan yhteistyössä YLEn kanssa 16.1.2024. Lisätietoja tulosten julkaisusta löydät täältä.

Lisätietoja Politiikkaviikosta ja Nuorten vaaleista:

Iina Helenius
projektikoordinaattori, Nuorten vaalit ja Politiikkaviikko
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
iina.helenius@nuorisoala.fi


Katso myös