Maksu- ja peruutusehdot

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Ilmoittautuminen ja laskutus

Tapahtumaan ilmoittaudutaan Allianssin ilmoittautumisjärjestelmän kautta verkossa tämän linkin kautta. 

Tapahtuman osallistujalipputilauksien laskutus aloitetaan joulukuussa 2023. Tilaukseen lisätään maksutapalisä (PDF, verkkolasku 2,48 €; paperilasku 3,10 €). Osallistujalippu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme viiden (5) euron muistutuskulun. 

Peruutukset, sairastuminen ja ilmoittautumisen siirtäminen

Lipun maksuton peruutus on mahdollista tehdä 31.12.2023 mennessä. Lipun voi peruuttaa ottamalla yhteyttä sähköpostitse nuori-tapahtuma@nuorisoala.fi -osoitteeseen. Mikäli peruminen tehdään 31.12.2023 jälkeen, tulee varaajalle maksettavaksi koko varauksen hinta. 

Esteen sattuessa osallistujan vaihtaminen on mahdollista kuluitta 17.4.2024 asti. Vaihdot on tehtävä sähköpostiin saapuneen ilmoittautumisvahvistuksen kautta. 

Osallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun hoitamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle. 

Sairaustapauksissa lääkärintodistuksella peruminen on maksutonta. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi tapahtuman aikainen este osallistumiselle. Lääkärintodistukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen nuori-tapahtuma@nuorisoala.fi 5.5.2024 mennessä. 5.5.2024 jälkeen toimitettua lääkärintodistusta vastaan ei enää palauteta maksettua osallistujalippua.

Ylivoimainen este / Tapahtuman peruuntuminen

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös tapahtuman järjestämispaikkoja kohdanneet vahingot, kuten tulipalo, tai tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot,  jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. 

Mikäli tapahtuman ajankohtaa siirretään, siirretään osallistumislippuvaraukset ja jo maksetut osallistumisliput tapahtuman uudelle ajankohdalle. 

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Payment- and cancellation terms and conditions

The Finnish National Youth Council Allianssi has the right to change the payment and cancellation terms and conditions indicated here if this is justified by a change in legislation or its interpretation or by changes in the operating environment of the Finnish National Youth Council Allianssi. 

Registration and invoicing

You can register for the event online through Allianssi’s registration system via this link. 

The invoicing for the event’s ticket bookings will start in December 2023. A payment method fee will be added to the booking (PDF, electronic invoice EUR 2,48; printed invoice EUR 3,10). The ticket must be paid by the due date. We will charge a reminder fee of EUR 5 for sending a payment reminder. 

Cancellations, illness and transferring the registration

Bookings can be cancelled free of charge until 31 December 2023. The ticket can be cancelled by sending an email to nuori-tapahtuma@nuorisoala.fi. If the cancellation is made after 31 December 2023, the person or organisation that booked the tickets must pay the entire booking price. 

If a participant is prevented from attending, another person can participate in their place free of charge until 17 April 2024. Changes must be submitted via link found from the  booking confirmation. The person transferring the registration is responsible for finding a new participant and for the ticket payment as agreed with the new participant. The Finnish National Youth Council Allianssi will not invoice the new participant or refund the ticket to the original participant. 

If a participant falls ill, their ticket can be cancelled free of charge if a medical certificate is provided. The medical certificate must state the reason why the participant is unable to attend the event. Medical certificates must be sent by 5 May 2024 to the email address nuori-tapahtuma@nuorisoala.fi. After 5 May 2024, medical certificates can no longer be used to get a refund for a ticket.

Force majeure / Cancellation of the event

The Finnish National Youth Council Allianssi is not liable for any change or damage resulting from an obstacle beyond the reasonable influence of the Finnish National Youth Council Allianssi, which the Finnish National Youth Council Allianssi cannot reasonably be expected to have taken into account at the time of registration and the consequences of which the Finnish National Youth Council Allianssi could not reasonably have prevented, such as war, rebellion, global pandemic, action or recommendation by an authority preventing performance, strike, or similar exceptional situation in Finland. These situations also include damage that has occurred to the venue, such as a fire, or damage caused by a natural phenomenon that has occurred in the event area or its immediate vicinity, such as a hurricane, which prevents the event from taking place. In the case of such a situation, the Finnish Youth Council Allianssi has the right, at its own discretion, to cancel or discontinue the event or change the event, including its content, method of organisation, time, duration and place. 

If the dates for the event changes, we will move the ticket bookings and paid tickets to the new event dates. 

If the event has to be cancelled or discontinued, the participant shall be refunded the ticket price less the share that has already been spent on organising the event and cannot be recovered from the beneficiary or, ultimately, from the insurance company.

Betalnings- och avbokningsvillkor

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf har rätt att ändra de betalnings- och avbokningsvillkor som anges här om detta motiveras av en ändring av lagstiftningen eller tolkningen av den eller av förändringar i verksamhetsmiljön för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf.

Anmälning och fakturering

Du kan anmäla dig till evenemanget via Allians online-anmälningssystem via denna länk. 

Faktureringen av bokade deltagarbiljetter till evenemanget inleds i december 2023. På beställningen tillkommer en avgift för betalningssätt (PDF, nätfaktura 2,48 €, pappersfaktura 3,10 €). Deltagarbiljetten måste betalas före förfallodagen. För betalningspåminnelser debiterar vi en påminnelseavgift på fem (5) euro. 

Avbokningar, sjukdom och flyttning av anmälning

En biljett kan avbokas avgiftsfritt fram till den 31.12.2023. Biljetten kan avbokas per e-post till adressen nuori-tapahtuma@nuorisoala.fi. Om avbokningen görs efter den 31.12.2023, betalar beställaren det totala priset för bokningen. 

Ifall deltagaren är hindrad från att delta kan man byta deltagaren utan kostnader ända tills 17.4.2024. Bytandet görs via anmälningsbekräftelsen som har skickats till eposten. Överlåtaren av deltagandet är själv ansvarig för att förvärva en ersättande deltagare och hantera deltagaravgiften med den nya deltagaren på det sätt hen finner lämpligt. Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf fakturerar inte den nya deltagaren eller återbetalar betalningen till den ursprungliga deltagaren. 

Vid sjukdomsfall är avbokningen avgiftsfri mot uppvisande av läkarintyg. Orsaken till att personen är förhindrad att delta i evenemanget bör framgå av läkarintyget. Läkarintyg ska skickas per e-post till adressen nuori-tapahtuma@nuorisoala.fi senast den 5.5.2024. En betalad deltagarbiljett återbetalas inte om läkarintyget har lämnats in efter den 5.5.2024.

Force majeure / om evenemanget avbrytas

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är inte ansvarig för någon förändring eller skada som orsakats av ett hinder utanför den rimliga påverkansmöjligheten av Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf, som Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf inte rimligen kan förväntas ha tagit hänsyn till vid tidpunkten för anmälningen, och vars konsekvenser Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf rimligen inte kunde ha förhindrat, såsom krig, uppror, global pandemi, åtgärder av en myndighet eller en rekommendation som förhindrar prestation, strejk eller liknande undantagstillstånd i Finland. Dessa situationer omfattar också skador på platsen för evenemanget, såsom en brand eller skador orsakade av naturfenomen som en orkan i evenemangområdet eller i omedelbar närhet av det, som förhindrar evenemanget från att äga rum. I en sådan situation har Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf rätt att efter eget övervägande ställa in eller avbryta evenemanget eller ändra evenemanget, inklusive innehåll, organiseringssätt, tid, varaktighet och plats. 

Ifall tidpunkten för evenemanget skjuts upp flyttar vi fram bokade deltagarbiljetter och redan betalda deltagarbiljetter till den nya tidpunkten. 

Om evenemanget ställs in eller avbryts får deltagaren tillbaka deltagaravgiften med avdrag för den del som redan har avsatts för evenemanget och som inte är möjligt att återkräva från förmånstagaren eller i slutändan från försäkringsbolaget.

Katso myös